Dodano produkt do koszyka

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

ebook

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Jakub H. Szlachetko, Michał Beim, Łukasz Mikuła, Kamil Olzacki, Katarzyna Szlachetko, Tatiana Tymosiewicz

Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 237.00 zł 213.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 213.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Dnia 24 września 2023 r. weszła w życia istotna dla systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego reforma. Ustawodawca znowelizował gros przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Reforma przyniosła wiele zmian, wskazać tu należy m.in.:

likwidację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
wprowadzenie planu ogólnego oraz szczególnej postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonej mianem zintegrowanego planu inwestycyjnego,
dodano przesłanki wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
utworzono rejestr urbanistyczny.


Zmian jest zdecydowanie więcej i istotnie zmieniają sposób, w jaki będzie funkcjonować system planowania i zagospodarowania przestrzennego. Każdy punkt przełomu generuje wiele wątpliwości, z którymi muszą się zmierzyć zarówno teoretycy, jak i praktycy planowania przestrzennego. Z myślą o nich zespół autorski – w interdyscyplinarnym składzie (z udziałem prawników, legislatorów, urbanistów) – przygotował niniejszy komentarz. Ma on pomóc administracji publicznej, pracowniom urbanistycznym, a także inwestorom w procesie stosowania ustawy.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników samorządowych zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również pomocna urbanistom, geodetom i prawnikom praktykom.

Tytuł
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Autorzy
Jakub H. Szlachetko, Michał Beim, Łukasz Mikuła, Kamil Olzacki, Katarzyna Szlachetko, Tatiana Tymosiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer
ISBN
978-83-8358-664-9
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2024
Liczba stron
712
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 17
Wprowadzenie  | str. 21
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
Rozdział 1
Przepisy ogólne  | str. 25
      Art. 1.            [Zakres przedmiotowy ustawy]  | str. 25

Wprowadzenie  | str. 27
Zasada ładu przestrzennego  | str. 29
Zasada zrównoważonego rozwoju  | str. 31
Wartości uwzględniane w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  | str. 37
Zasada ważenia interesów prawnych  | str. 38
Zasada miasta zwartego  | str. 39

      Art. 2.            [Definicje legalne]  | str. 48
      Art. 3.            [System aktów planowania przestrzennego]  | str. 69
      Art. 4.            [Samodzielność planistyczna]  | str. 72
      Art. 5.            [Uprawnienia do sporządzania projektów aktów planowania przestrzennego]  | str. 87
      Art. 6.            [Sposób wykonywania prawa własności]  | str. 88

Uwagi ogólne  | str. 89
Prawne zasady ingerencji planistycznej w prawo własności  | str. 94

2.1.    Zasada proporcjonalności i adekwatności  | str. 94
2.2.    Zasada równości  | str. 95
2.3.    Zasada ważenia interesów prawnych  | str. 96

Granice władztwa planistycznego  | str. 99
Środki ochrony prawnej właścicieli i użytkowników wieczystych  | str. 103

      Art. 7.            (uchylony)  | str. 107
      Art. 8.            [Komisje urbanistyczno-architektoniczne; zakres działania, skład osobowy]  | str. 108

Wprowadzenie  | str. 108
Tworzenie komisji urbanistyczno-
-architektonicznych  | str. 109
Zadania i kompetencje komisji  | str. 112
Koordynacja kształtowania spójnej polityki przestrzennej na obszarach funkcjonalnych  | str. 113

      Art. 8a.          [Przetwarzanie danych osobowych]  | str. 115
      Art. 8b.          [Żądanie ograniczenia przetwarzania danych]  | str. 118
      Art. 8c–8d.     (uchylone)  | str. 119
Rozdział 1a
Partycypacja społeczna  | str. 120
      Art. 8e.          [Zasady przeprowadzania partycypacji społecznej]  | str. 120

Wprowadzenie  | str. 121
Zapewnianie partycypacji społecznej  | str. 123
Interesariusze planowania i zagospodarowania przestrzennego  | str. 126
Sposób prowadzenia partycypacji społecznej  | str. 126
Konsultacje społeczne a proces planistyczny  | str. 127

      Art. 8f.           [Udostępnianie danych z Rejestru Urbanistycznego]  | str. 127

Wprowadzenie  | str. 128
Zakres udostępnianych informacji  | str. 129
Sposób udostępnienia danych  | str. 131

      Art. 8g.          [Wnioski i uwagi]  | str. 132

Wprowadzenie  | str. 133
Wnioski i uwagi  | str. 134
Obowiązek podania danych osobowych  | str. 135
Formularz  | str. 136

      Art. 8h.          [Przekazywanie informacji o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych]  | str. 137

Wprowadzenie  | str. 138
Udostępnianie informacji o konsultacjach społecznych  | str. 138

2.1.    Publikacja w prasie  | str. 138
2.2.    Wywieszenie ogłoszenia  | str. 139
2.3.    Udostępnienie w BIP lub na stronie
urzędu  | str. 139
2.4.    Ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie  | str. 139

Obowiązek informacyjny  | str. 141
Sposoby, miejsca i terminy prowadzenia konsultacji społecznych  | str. 143
Pozostałe zagadnienia  | str. 143

      Art. 8i.           [Formy konsultacji społecznych]  | str. 144

Wprowadzenie  | str. 145
Formy konsultacji społecznych  | str. 146

2.1.    Zbieranie uwag  | str. 147
2.2.    Spotkania z interesariuszami  | str. 148
2.3.    Ankiety lub geoankiety  | str. 149
2.4.    Wywiady, prowadzenie punktu konsultacyjnego lub dyżury projektanta  | str. 151

Minimalny zakres form konsultacji społecznych  | str. 151

      Art. 8j.           [Konsultacje społeczne – terminy]  | str. 152
      Art. 8k.          [Wykaz wniosków]  | str. 155
      Art. 8l.           [Brak możliwości zaskarżenia]  | str. 157
      Art. 8m.         [Odesłanie]  | str. 159
Rozdział 2
Planowanie przestrzenne w gminie  | str. 161
      Art. 9–13.      (uchylone)  | str. 161
      Art. 13a.        [Plan ogólny]  | str. 161
      Art. 13b.        [Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy]  | str. 169

Wprowadzenie  | str. 170
Strategie rozwoju  | str. 172

2.1.    Model struktury funkcjonalno-przestrzennej  | str. 173
2.2.    Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej  | str. 173
2.3.    Przepis przejściowy  | str. 176

Inne uwarunkowania przestrzennego rozwoju gminy  | str. 176

      Art. 13c.         [Katalog stref planistycznych]  | str. 180
      Art. 13d.        [Zasady wyznaczania stref planistycznych]  | str. 181
      Art. 13e.        [Gminne standardy urbanistyczne]  | str. 186
      Art. 13f.         [Gminne standardy dostępności do obiektów infrastruktury społecznej]  | str. 189
      Art. 13g.        [Spójność planu ogólnego ze zbiorami danych przestrzennych]  | str. 197
      Art. 13h.        [Uzasadnienie planu ogólnego]  | str. 198
      Art. 13i.         [Proces sporządzania i uchwalania planu ogólnego]  | str. 200
      Art. 13j.         [Procedura zmiany planu ogólnego]  | str. 208
      Art. 13k.        [Nadzór nad działalnością planistyczną gminy; zarządzenie zastępcze wojewody]  | str. 210
      Art. 13l.         [Koszty sporządzenia planu ogólnego]  | str. 216
      Art. 13m.       [Delegacja ustawowa]  | str. 217

Wprowadzenie  | str. 218
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy  | str. 219
Rozporządzenie z 8.12.2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów  | str. 222

      Art. 14.          [Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego]  | str. 227
      Art. 15.          [Postać redakcyjna i elementy treściowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego]  | str. 238
      Art. 16.          [Zakres i skala projektu planu miejscowego]  | str. 251
      Art. 17.          [Proces sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego]  | str. 255
      Art. 17a–18.   (uchylone)  | str. 273
      Art. 19.          [Ponowienie czynności w niezbędnym zakresie]  | str. 273
      Art. 20.          [Zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z planem ogólnym]  | str. 275

Wymogi formalne podjęcia uchwały w sprawie planu miejscowego  | str. 276
Zgodność planu miejscowego z planem ogólnym  | str. 278
Postać redakcyjna uchwały w sprawie planu miejscowego  | str. 280
Przedłożenie uchwały w sprawie planu miejscowego wojewodzie  | str. 282

      Art. 21.          [Koszt sporządzenia planu miejscowego]  | str. 283
      Art. 22.          [Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a scalanie i podział gruntów]  | str. 286
      Art. 23.          [Współpraca w procesie sporządzania i uchwalania planów]  | str. 288
      Art. 24.          [Uzgadnianie i opiniowanie projektów aktów planowania przestrzennego]  | str. 289
      Art. 25.          [Termin na zajęcie stanowiska]  | str. 296
      Art. 26.          [Koszty zmiany projektów aktów planowania przestrzennego spowodowane uzgodnieniem]  | str. 298
      Art. 27.          [Procedura zmiany aktów planowania przestrzennego]  | str. 299
      Art. 27a.        [Równoczesne sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego]  | str. 300
      Art. 27b.        [Uproszczony proces sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego]  | str. 302
      Art. 28.          [Kryteria oceny legalności planów]  | str. 312
      Art. 29.          [Obowiązywanie planu ogólnego i planu miejscowego]  | str. 320
      Art. 30.          [Wgląd do planu ogólnego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego]  | str. 322
      Art. 31.          [Rejestr aktów planowania przestrzennego i innych dokumentów]  | str. 324
      Art. 32.          [Ocena aktualności aktów planowania przestrzennego]  | str. 325
      Art. 33.          [Wpływ zmiany przepisów na plan ogólny gminy i plan miejscowy]  | str. 328
      Art. 34.          [Wpływ wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na inne akty]  | str. 329
      Art. 35.          [Tymczasowe zagospodarowanie terenów]  | str. 332
      Art. 35a.        [Zakaz zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego]  | str. 334
      Art. 36.          [Roszczenia odszkodowawcze właściciela]  | str. 334
      Art. 37.          [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości]  | str. 337

Uwagi ogólne  | str. 339
Odpowiedzialność odszkodowawcza w Konstytucji RP i Kodeksie cywilnym  | str. 341
Odpowiedzialność odszkodowawcza w świetle orzecznictwa  | str. 342
Charakter roszczeń odszkodowawczych  | str. 346
Wyjątki  | str. 348
Obowiązek zwrotu odszkodowania  | str. 351
Opłata planistyczna  | str. 352
Ustalenie wartości nieruchomości  | str. 355

      Art. 371.         [Odszkodowania za lotnicze urządzenia naziemne]  | str. 356
      Art. 37a.        [Sytuowanie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń]  | str. 359

Wprowadzenie  | str. 361
Uchwała krajobrazowa jako akt prawa
miejscowego  | str. 362
Przedmiot uchwały krajobrazowej  | str. 363
Ustalenia terminologiczne  | str. 365
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  | str. 368

      Art. 37b.        [Tryb i etapy uchwalania uchwały krajobrazowej; sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku uchwalania uchwały reklamowej]  | str. 371
      Art. 37c.         [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących reklam]  | str. 378
      Art. 37d.        [Kary pieniężne za nielegalne reklamy]  | str. 379

Wprowadzenie  | str. 381
Podmiot odpowiedzialny  | str. 381
Tryb postępowania  | str. 382

      Art. 37e.        [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych]  | str. 387
      Art. 37ea.      [Zintegrowany plan inwestycyjny]  | str. 389
      Art. 37eb.      [Wniosek o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego]  | str. 392
      Art. 37ec.       [Zgoda rady gminy na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego]  | str. 394
      Art. 37ed.      [Umowa urbanistyczna]  | str. 401
      Art. 37ee.      [Negocjacje]  | str. 410
      Art. 37ef.       [Kompetencje rady gminy w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego]  | str. 411
      Art. 37eg.      [Łączenie spraw]  | str. 413
      Art. 37f.         [Miejscowy plan rewitalizacji]  | str. 415
      Art. 37g.        [Zakres miejscowego planu rewitalizacji]  | str. 418

Zagadnienia wstępne  | str. 419
Objaśnienie pojęć  | str. 421

      Art. 37h.        [Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości]  | str. 425
      Art. 37i.         [Inwestycja główna i uzupełniająca]  | str. 428
      Art. 37j.         [Termin na przedstawienie opinii]  | str. 431
      Art. 37k.        [Wyłączenie stosowania]  | str. 433
      Art. 37l.         [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości]  | str. 434
      Art. 37m.       [Delegacja ustawowa]  | str. 438
      Art. 37n.        [Zastosowanie przepisów]  | str. 440
      Art. 37na.      [Plan miejscowy na żądanie Rady Ministrów]  | str. 441
Rozdział 2a
(uchylony)  | str. 447
 
Rozdział 3
Planowanie przestrzenne w województwie  | str. 448
      Art. 38.          [Instrumenty samorządu województwa]  | str. 448
      Art. 38a.        [Audyt krajobrazowy]  | str. 449
      Art. 38b.        [Sporządzenie audytu krajobrazowego; sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania audytu krajobrazowego]  | str. 455
      Art. 39.          [Plan zagospodarowania przestrzennego województwa]  | str. 459
      Art. 39a.        [Obowiązek dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa do strategii rozwoju województwa]  | str. 464
      Art. 40.          [Delegacja ustawowa]  | str. 465
      Art. 41.          [Procedura planistyczna w województwie; sposób wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa]  | str. 466
      Art. 42.          [Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa]  | str. 469
      Art. 43.          [Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa]  | str. 470
      Art. 44.          [Wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu ogólnego]  | str. 471
      Art. 45.          [Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym]  | str. 472
Rozdział 4
Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym  | str. 473
      Art. 46.          (uchylony)  | str. 473
      Art. 46a.        [Koordynacja współpracy transgranicznej i przygranicznej]  | str. 473

Wprowadzenie  | str. 473
Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego  | str. 474
Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym  | str. 475

      Art. 47–49.    (uchylone)  | str. 481
Rozdział 4a
(uchylony)  | str. 482
 
Rozdział 5
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków… zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji  | str. 483
      Art. 50.          [Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 483
      Art. 51.          [Organy właściwe]  | str. 490
      Art. 52.          [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 495
      Art. 53.          [Postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 501
      Art. 54.          [Rozstrzygnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 522
      Art. 55.          [Związanie decyzji o pozwoleniu na budowę]  | str. 525
      Art. 56.          [Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 528
      Art. 57.          [Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 533
      Art. 58.          [Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego]  | str. 535
      Art. 59.          [Decyzja o warunkach zabudowy]  | str. 544
      Art. 60.          [Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 557
      Art. 61.          [Przesłanki decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 559
      Art. 61a.        [Decyzja odtworzeniowa]  | str. 570
      Art. 62.          [Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy]  | str. 572
      Art. 63.          [Skutki decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 578
      Art. 64.          [Zastosowanie przepisów]  | str. 583
      Art. 64a.        [Strony postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 587
      Art. 64aa.      [Strony postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 588
      Art. 64b.        [Wniosek o wydanie decyzji]  | str. 593
      Art. 64c.         [Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 595
      Art. 65.          [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji]  | str. 599
      Art. 66.          [Obowiązek doręczania odpisów decyzji dotyczących zagospodarowania terenu]  | str. 602
      Art. 66a.        [Ocena oddziaływania na środowisko]  | str. 603
      Art. 67.          [Rejestr decyzji]  | str. 604
Rozdział 5a
Zbiory danych przestrzennych  | str. 606
      Art. 67a.        [Tworzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych]  | str. 606
      Art. 67b.        [Delegacja ustawowa – sposób tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych]  | str. 611
      Art. 67c.         [Tworzenie i aktualizacja danych przestrzennych dla aktów planistycznych oraz ich udostępnianie]  | str. 613
      Art. 67c.         (uchylony)  | str. 614
Rozdział 5b
Rejestr Urbanistyczny  | str. 617
      Art. 67d.         [Charakter Rejestru]  | str. 617
      Art. 67e.         [Forma]  | str. 619
      Art. 67f.         [Nieodpłatny dostęp do informacji i danych]  | str. 619
      Art. 67g.         [Podmiot odpowiedzialny]  | str. 620
      Art. 67h.         [Zakres danych]  | str. 620
      Art. 67i.          [Wprowadzanie danych]  | str. 625
      Art. 67j.          [Delegacja ustawowa]  | str. 626
Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących  | str. 628
      Art. 68–82.    (pominięte)  | str. 628
Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe  | str. 629
      Art. 83.          (uchylony)  | str. 629
      Art. 84.          [Odpowiednie stosowanie przepisów – odwołania do ustawy planistycznej]  | str. 630
      Art. 85.          [Sprawy w toku]  | str. 630
      Art. 86.          [Przesłanki zmiany sposobu zagospodarowania]  | str. 631
      Art. 87.          [Termin obowiązywania planów i studiów]  | str. 632
      Art. 88.          [Derogacja]  | str. 641
      Art. 89.          [Wejście w życie]  | str. 643
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Komentarz do wybranych przepisów przejściowych
      Art. 51.          [Strategia jako podstawa treści planu ogólnego]  | str. 650
      Art. 53.          [Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego]  | str. 659
      Art. 58.          [Czasowa lokalizacja OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy]  | str. 660
      Art. 59.          [Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu do dnia 1.01.2026 r. lub wejścia w życie planu ogólnego]  | str. 666
      Art. 62.          [Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy nieprawomocnych w dniu 1.01.2026 r.]  | str. 667
      Art. 63.          [Dotychczasowa zabudowa śródmiejska]  | str. 676
      Art. 65.          [Obowiązywanie studiów, możliwość ich zmiany i utrata mocy]  | str. 677
      Art. 66.          [Utrzymanie w mocy dotychczasowych uchwał krajobrazowych, audytów krajobrazowych, planów zagospodarowania przestrzennego województw]  | str. 681
      Art. 67.          [Utrzymanie w mocy obowiązujących planów miejscowych, zmiany planów, kończenie procedur]  | str. 683
      Art. 68.          [Utrzymanie w mocy uchwał dotyczących rewitalizacji i możliwość ich zmian]  | str. 692
      Art. 69.          [Utrzymanie w mocy strategii gminnych i ponadlokalnych]  | str. 693
      Art. 70.          [Utrzymanie w mocy i możliwość zmiany uchwał na podstawie specustawy mieszkaniowej]  | str. 696
      Art. 75.          [Utrzymanie w mocy uchwał na podstawie specustawy mieszkaniowej uchwalonych przed 1.01.2026 r.]  | str. 698
      Art. 76.          [Stosowanie przepisów do podejmowania uchwał na podstawie specustawy mieszkaniowej po 1.01.2026 r.]  | str. 699
Bibliografia  | str. 701
O Autorach  | str. 707
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 54.90 zł 40.00 zł
Do koszyka
Cena: 126.00 zł 106.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org