Dodano produkt do koszyka

Geneza gorączki Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna

ebook

Geneza gorączki Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna

Wiesław Kozak

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Cena: 79.00 zł 71.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Gorączka występuje u wszystkich grup organizmów zwierzęcych zamieszkujących planetę ziemską, począwszy od jednokomórkowych pierwotniaków, aż do stałocieplnych ptaków i ssaków, w tym oczywiście i u człowieka. Można stąd wnioskować, że musi mieć olbrzymie znaczenie adaptacyjne w relacji patogen–organizm gospodarza, skoro przetrwała w procesie ewolucji, pomimo znacznego kosztu energetycznego koniecznego do jej wygenerowania przez chory organizm. Współczesne badania dowodzą, że gorączka, mimo iż stanowi rezultat interakcji organizmu z elementami infekcyjnymi, wzbudzana jest endogennie, tzn. organizm sam wytwarza substancje (czynniki), których funkcją jest przestawienie w górę punktu nastawczego regulacji temperatury i dostosowanie intensywności produkcji i zachowania ciepła do tego nowego pułapu termoregulacji. Czynniki te określa się terminem endogenny pirogen. Okazuje się, że do pirogenów endogennych należą hormony układu immunologicznego, białka określane obecnie jako cytokiny. Naczelną funkcją cytokin, również i tych zaangażowanych w genezę gorączki, jest regulacja mechanizmów wewnątrz układu immunologicznego, a także integracja procesów fizjologicznych wszystkich układów organizmu podczas zagrożenia – podczas reakcji obronnej. Badania nad mechanizmem reakcji gorączkowej oraz procesów pokrewnych przyczyniły się do powstania dyscypliny fizjologicznej określanej jako psycho-neuro-endokrynoimmunomodulacja. Ta nowa dziedzina fizjologii dostarcza dowodów naukowych tworzących podstawę dla integracyjnej (systemowej) doktryny powstawania chorób, w której przenikają się molekularne mechanizmy zjawisk psychicznych, fizycznych i biochemicznych.

Tytuł
Geneza gorączki
Podtytuł
Biologiczne mechanizmy i praktyka medyczna
Autor
Wiesław Kozak
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-2450-4
Seria
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania
2009 Toruń
Wydanie
1
Liczba stron
482
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa 11 Rozdział 1. Dzieje teorii gorączki 15 Gorączka w poglądach lekarzy i filozofów od starożytnoścido renesansu Europy 20 Starożytny Egipt 20 Starożytna Grecja: narodziny podstaw doktryny choroby i gorączki 22 Szkoła krotońska 23 Hipokrates 25 Szkoła aleksandryjska: pierwsze idee o źródle wewnętrznego ciepła 26 Galen: gorączka jest chorobą per se 27 Europa w wiekach średnich: sakralne pochodzenie gorączki 29 Narodziny teorii o naturalnym (materialnym) pochodzeniu gorączki 32 Rozwój poglądów o pochodzeniu ciepła w organizmie 33 Filozoficzne definicje gorączki oparte na teoriach o pochodzeniu ciepłaorganizmu 35 Pochodzenie gorączki w poglądach galenistów 36 Gorączka w poglądach antygalenistów 38 Pierwsze naukowe badania nad pochodzeniem ciepła w organizmie 43 Teoria flogistonu 44 Tlenowa teoria spalania: metabolizm tlenowy jako źródło ciepław organizmie 47 Magnus: narodziny koncepcji przemiany materii i metabolizmu 49 Bernard: narodziny fizjologii doświadczalnej oraz teorii regulacjitemperatury ciała 50 Ewolucja koncepcji choroby infekcyjnej 52 Rozprawa z doktryną samorodności (doktryną spontanicznej genezy) 53 Powstanie doktryny chorób zakaźnych oraz narodziny immunizacji 56 Pomiar gorączki 61 Pulsometryczna definicja gorączki 62 Krótki zarys historii termometru 64 Fahrenheit i Celsius: pierwsze termometry oparte na rzeczywistej skali 68 Porównanie tętna i temperatury w ocenie gorączki 71 Pomiar częstości oddechów w ocenie gorączki 75 Kliniczna termometria 76 Carl Wunderlich: ilościowa definicja gorączki 77 Początek badań nad mechanizmem gorączki 79 Ile jest gorączek 79 Pierwsze doświadczenia: powiązanie reakcji gorączkowejz materią zapalną 80 Wprowadzenie terminu „pirogen” do literatury naukowej 82 Piśmiennictwo do rozdziału 1 85 Rozdział 2. Substraty gorączki: pirogeny 89 Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie 90 Pirogen egzogenny 90 Naturalne i prawdziwe pirogeny w badaniach Florence Seibert 94 Początek badań nad biologiczną naturą pirogenu bakteryjnego 96 Badania bakteriologiczne nad naturą pirogenu: endotoksyna 96 Badania immunologiczne nad naturą pirogenu bakteryjnego 99 Onkologia a natura pirogenu bakteryjnego 101 Pierwsze badania z zastosowaniem oczyszczonych lipopolisacharydów;endotoksynowa gorączka doświadczalna 103 Biologiczne cechy pirogennej aktywności endotoksyny 106 Struktura LPS a pirogenność 107 Pirogen bakterii Gram-dodatnich 108 Pirogenne egzotoksyny i enterotoksyny 109 Fagocytoza i pirogenne składniki ścian komórkowych bakteriigramododatnich 110 Pirogen mykobakterii 113 Pirogen grzybiczy 115 Pirogen wirusowy 118 Pirogen egzogenny niepochodzący od mikroorganizmów: gorączkaimmunologiczna 121 Gorączka immunologiczna zależna od przeciwciał 121 Gorączka immunologiczna zależna od komórek 123 Fizjologiczna gorączka z pominięciem „klasycznego” pirogenu egzogennego 125 Gorączka aseptyczna 126 Gorączka emocjonalna 127 Pirogen endogenny 127 Ponowne odkrycie i pierwsze badania nad naturą pirogenu endogennego 129 Narodziny poglądu o wielofunkcyjności pirogenu endogennego 132 Próby biochemicznego oczyszczenia pirogenu endogennego 134 Anatomiczne i cytologiczne źródła pirogenu endogennego 137 Ile jest pirogenów endogennych? 139 Nomenklatura interleukin: włączenie się immunologów do badań nadwłaściwościami pirogenu endogennego 141 Interleukina-1 141 Interleukina-6 143 Interferony 144 Czynnik nekrotyczny nowotworu (kachektyna; TNF-?) 146 Piśmiennictwo do rozdziału 2 147 Rozdział 3. Fizjologia i anatomia gorączki 161 Neuroanatomiczne aspekty reakcji gorączkowej: powiązanie gorączkiz ośrodkowym układem nerwowym 164 Podwzgórze w regulacji temperatury ciała 167 Badania nad znaczeniem mózgu w gorączce endotoksynowej 168 Wrażliwość struktur podwzgórza na mikroiniekcje pirogenu 170 Neurofizjologiczne aspekty reakcji gorączkowej 171 Drogi przenikania informacji gorączkowej z obwodu do mózgu:wpływ pirogenu na set-point 172 Hipoteza OVLT 175 Hipoteza nerwu błędnego 180 Piśmiennictwo do rozdziału 3 183 Rozdział 4. Biochemia, farmakologia i bioinżynieria w badaniachmechanizmu gorączki 191 Identyfikacja biochemicznego czynnika sprzęgającego pirogen ze wzrostemTemperatury 192 Rola prostaglandyn w genezie gorączki 193 Eikozanoidy i prostaglandyny 196 Cyklooksygenazy 199 Klasyczna sekwencja sygnałów gorączkotwórczych: źródła PGE2 w gorączce 203 Pirogeny egzogenne stymulują hydrolizę fosfatydyloinozytolu 204 Inhibitory fosfokinazy C hamują gorączkę oraz uwalnianie IL-6do krwi u szczura 207 Układ dopełniacza 209 Składniki dopełniacza w inicjowaniu reakcji gorączkowej 212 Poszukiwanie „gorączkotwórczych” komórek organizmu 214 Badania immunohistochemiczne ujawniają znaczenie komórekśródbłonka naczyń krwionośnych mózgu w genezie gorączki 216 Receptory PGE2 w genezie gorączki 218 Kryteria pirogenu endogennego: IL-1, IL-6 i TNF-? 220 Inżynieria genetyczna: mysz laboratoryjna jako obiekt w badaniachprocesu gorączkowego 223 Gorączka endotoksynowa u myszy 224 Gorączka u myszy podczas aseptycznego zapalenia miejscowego 226 Znaczenie IL-1ß, IL-6 i TNF-? w genezie gorączki u myszy:badania na mutantach niezdolnych do wytwarzania tych cytokin 227 Wewnątrzkomórkowy transport sygnału genezy gorączki endotoksynowej; 232 Piśmiennictwo do rozdziału 4 238 Rozdział 5. Filogeneza gorączki 249 Ogólny zarys ewolucyjnej systematyki królestwa zwierząt 252 Czucie temperatury u zwierząt: behawior termoregulacyjny 256 Termoregulacja i homeotermia: zarys ewolucji 260 Gorączka u wtóroustych (Deuterostomia) 268 Gorączka u ssaków: torbacze, stekowce i łożyskowce 268 Naczelne 270 Ssaki hibernujące 271 Gorączka u ptaków 271 Gorączka u gadów 272 Gorączka u płazów 277 Gorączka u ryb 279 Gorączka u pierwoustych (Protostomia) 280 Stawonogi, pierścienice i mięczaki 280 Filogeneza molekularnych podstaw procesu gorączkotwórczego 283 Ewolucyjne aspekty cytokin i ich receptorów 284 Ewolucyjne aspekty syntezy prostaglandyn 288 Piśmiennictwo do rozdziału 5 292 Rozdział 6. Gorączkujący pacjent: wybrane aspekty kliniczne i laboratoryjne 305 Diagnostyczna wartość gorączki 305 Wzorzec gorączki 305 Pułap gorączki 308 Gorączki niewiadomego pochodzenia 309 Kliniczne przyczyny stosowania środków przeciwgorączkowych 310 Terapia przeciwgorączkowa 314 Fizykoterapia przeciwgorączkowa: Praktyka ochładzaniagorączkującego organizmu 315 Flebotomia (nacięcie żyły i upust krwi) 316 Terapia antyflogistyczna 317 Farmakologia przeciwgorączkowa 319 Chinina 320 Aspiryna 322 Terapia gorączkowa w zaburzeniach neurologicznych 327 Julius Wagner von Jauregg (Julius Wagner-Jauregg) 327 Terapia tuberkulinowa 330 Terapia malaryczna (malarioterapia) 332 Terapia gorączkowa a hipertermia terapeutyczna 335 Gorączka, pirogeny i nowotwory 338 Choroby gorączkowe a ryzyko wystąpienia nowotworu 338 Spontaniczna regresja nowotworów 340 Gorączka i spontaniczna regresja nowotworów 343 Narodziny immunoterapii: William Coley 346 Toksyna Coleya 348 Gorączka w immunoterapii z użyciem BCG 352 Badania nad mechanizmem działania toksyny Coleya 355 Badania nad nekrotycznymi właściwościami pirogenu bakteryjnego 358 Piśmiennictwo do rozdziału 6 359 Rozdział 7. Badania nad tolerancją pirogenowi 371 Pierwsze doświadczenia nad mechanizmem tolerancji pirogenowej 372 Powiązanie mechanizmu tolerancji pirogenowej z procesem fagocytozy 374 Fazy tolerancji – tolerancja wczesna i późna 377 Biologiczne aspekty wczesnej fazy tolerancji pirogenowej 378 Badania nad znaczeniem makrofagów w indukcji tolerancji pirogenowej 381 Fizjologiczny mechanizm tolerancji pirogenowej 385 Zmiany na poziomie komórkowym podczas tolerancji endotoksynowej 389 Piśmiennictwo do rozdziału 7 394 Rozdział 8. Antypireza endogenna 401 Wazopresyna argininowa (AVP) jako endogenny antypiretyk 403 Glukokortykoidy jako endogenne antypiretyki 407 Peptydy proopiomelanokortyny jako endogenne antypiretyki 408 Cytokiny jako endogenne antypiretyki: endogenna regulacja gorączkina poziomie oddziaływań sieci cytokinowej 410 IL-10 w endogennej antypirezie 410 TNF? w endogennej antypirezie 411 Interakcje i sprzężenia zwrotne między TNF?, PGE2 i IL-6 w endogennej antypirezie 414 Endogenna antypireza na poziomie przemian wolnegokwasu arachidonowego: epoksyeikozanoidy w antypirezie 416 Piśmiennictwo do rozdziału 8 421 Rozdział 9. Znaczenie gorączki podczas infekcji: analizy klinicznei badania laboratoryjne 427 Pasteur i kura: wstępny argument doświadczalny 428 Badania laboratoryjne (porównawcze) nad wpływem gorączki naprzeżywalność zwierząt podczas infekcji 430 Obserwacje i badania kliniczne 436 Temperatura a żywotność mikroorganizmów patogennych 439 Modulujący wpływ gorączki na mechanizmy immunologiczne 442 Temperatura gorączkowa a proces rekrutacji leukocytów 444 Temperatura gorączkowa a proces wewnątrzkomórkowegounieszkodliwiania drobnoustrojów przez leukocyty 445 Temperatura gorączkowa a cytotoksyczność komórek NK i T 448 Temperatura gorączkowa a interakcje limfocytów T i B w produkcji przeciwciał 450 Temperatura gorączkowa a ekspresja czynników regulujących procesImmunologiczny 451 Piśmiennictwo do rozdziału 9 454 Rozdział 10. Gorączka jako cecha adaptacyjna w interakcjigospodarz–patogen: rozważania biologa-eksperymentatora 463 Piśmiennictwo do rozdziału 10 472 Indeks rzeczowy 475
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.