Dodano produkt do koszyka

Chemia fizyczna

ebook

Chemia fizyczna

Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 299.00 zł 269.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwykłą popularnością na całym świecie. Szybki rozwój chemii fizycznej, połączony z jednej strony z ewolucją zainteresowań studentów, a z drugiej z rozwojem metod nauczania, w sposób nieuchronny powoduje znikanie pewnych tematów z kursu chemii fizycznej, a jednocześnie pojawianie się nowych. W najnowszym, jedenastym wydaniu wprowadzono kilka nowości, które pomogą w nauce chemii fizycznej.
Rozdziały zostały podzielone na krótkie podrozdziały, dzięki czemu podawane w nich informacje są łatwiejsze do przyswojenia. Każdy podrozdział zaczyna się komentarzem dotyczącym ważności omawianych w nim zagadnień, jedno­ lub dwuzdaniowym opisem jego tematyki oraz wskazaniem podrozdziałów, które trzeba wcześniej opanować, by rozumieć treść danego podrozdziału.
• Uwagi praktyczne pomogą uniknąć popełniania częstych błędów, mają także zachęcić do opanowania międzynarodowego języka, którym posługuje się nauka, informując o konwencjach i procedurach przyjętych przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).
• Lista pojęć kluczowych na końcu każdego podrozdziału pomoże sprawdzić, czy dane pojęcia są zrozumiałe.
• Wiele równań zawiera opisy i komentarze, które pomogą zrozumieć kolejne operacje matematyczne w ich wyprowadzeniu. Wiele równań zostało opatrzone krótkim opisem, wyjaśniającym ich znaczenie.
• Zwięzłe zestawienie równań na końcu każdego podrozdziału zawiera najważniejsze pojawiające się w nim równania oraz podaje warunki ich stosowalności.
• Krótkie wyjaśnienia podają zastosowania równań lub pojęć omawianych w tekście i tłumaczą, w jaki sposób należy operować danymi i prawidłowo przekształcać jednostki.
• Przykłady są opisami szczegółowych zastosowań omawianego materiału i zwykle wymagają zestawienia odpowiednich pojęć i równań. Podpowiadamy, jaką metodą należy rozwiązać problem (to nowy element podręcznika), a następnie stosując ją dochodzimy do rozwiązania. Wszystkim Przykładom towarzyszą Zadania kontrolne, które pomogą sprawdzić stopień opanowania materiału, którego dotyczy Przykład.
• Zagadnienia pojawiają się na końcu każdego rozdziału i są pogrupowane według podrozdziałów, których dotyczą. Odpowiedzi na zawarte w nich przekrojowe pytania wymagają pogłębionej analizy omawianego materiału, przypomnienia sobie podstawowych pojęć, a w niektórych przypadkach podania ich konsekwencji i ograniczeń.
• Ćwiczenia są zadaniami wymagającymi stosunkowo prostych obliczeń, natomiast Problemy są bardziej wymagające i zwykle bardziej szczegółowe. Ćwiczenia, najczęściej różniące się tylko danymi liczbowymi, są połączone w pary.
• Każde przedstawione uzasadnienie matematyczne odnosi się do aktualnie omawianego problemu, a następnie, przez odpowiednie działania matematyczne, prowadzi do równania, które jest rozwiązaniem problemu. Uzasadnienia matematyczne pozwalają na oddzielenie wyprowadzenia równania od tekstu, w którym jest ono omawiane, dzięki czemu można je później łatwo odszukać. Podkreślają one również znaczenie znajomości matematyki w nauce chemii fizycznej.
• Na końcu każdego Rozdziału znajdują się pytania, z których każde obejmuje materiał z zakresu kilku Podrozdziałów.
• Na końcu książki znajdują się tabele często obliczanych całek, obszerne dane fizykochemiczne, podsumowanie konwencji dotyczących jednostek i tabele charakterów grup.
• Niezbędniki chemika przypominają podstawowe wiadomości z zakresu matematyki, fizyki i chemii, niezbędne do zrozumienia omawianego zagadnienia. Niezbędnik może zawierać informacje, których znajomość jest konieczna, by zrozumieć materiał wielu podrozdziałów, dlatego znajduje się w pierwszym z nich.

Tytuł
Chemia fizyczna
Autorzy
Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tłumaczenie
Dorota Jamróz, Joanna Kowal, Grzegorz Sulka, Krzysztof Szczubiałka, Paweł Wydro, Szczepan Zapotoczny
ISBN
978-83-01-22924-5
Rok wydania
2022 Warszawa
Wydanie
3
Liczba stron
982
Format
epub, mobi
Spis treści
Konwencje xxiii Lista tabel xxiv Lista niezbędników chemika xxvi PROLOG Energia, temperatura i chemia 1 ROZDZIAŁ 1 Właściwości gazów 3 1A Gaz doskonały 4 1A.1 Zmienne stanu 4 (a) Ciśnienie 4 (b) Temperatura 5 1A.2 Równania stanu 7 (a) Podstawy doświadczalne 7 (b) Mieszaniny gazów 9 Lista pojęć kluczowych 10 Zestawienie równań 10 1B Model kinetyczny gazów 11 1B.1 Model kinetyczny 11 (a) Ciśnienie a prędkość cząsteczek 11 (b) Rozkład prędkości Maxwella–Boltzmanna 13 (c) Wartości średnie 15 1B.2 Zderzenia 17 (a) Częstość zderzeń 17 (b) Średnia droga swobodna 18 Lista pojęć kluczowych 18 Zestawienie równań 18 1C Gazy rzeczywiste 19 1C.1 Odchylenia od zachowania gazu doskonałego 19 (a) Współczynnik ściśliwości 20 (b) Współczynniki wirialne 21 (c) Parametry krytyczne 22 1C.2 Równanie van der Waalsa 23 (a) Postać równania van der Waalsa 23 (b) Cechy równania 25 (c) Zasada stanów odpowiadających sobie 26 Lista pojęć kluczowych 27 Zestawienie równań 28 ROZDZIAŁ 2 Pierwsza zasada termodynamiki 35 2A Energia wewnętrzna 37 2A.1 Praca, ciepło i energia 37 (a) Podstawowe definicje 37 (b) Molekularna interpretacja ciepła i pracy 39 2A.2 Definicja energii wewnętrznej 40 (a) Molekularna interpretacja energii wewnętrznej 40 (b) Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki 41 2A.3 Praca objętościowa 42 (a) Ogólne równanie opisujące pracę 42 (b) Rozprężanie gazu pod stałym ciśnieniem zewnętrznym 43 (c) Odwracalne rozprężanie gazu 44 (d) Izotermiczne odwracalne rozprężanie gazu doskonałego 45 2A.4 Przemiany cieplne 45 (a) Kalorymetria 46 (b) Pojemność cieplna 47 Lista pojęć kluczowych 49 Zestawienie równań 50 2B Entalpia 51 2B.1 Definicja entalpii 51 (a) Zmiana entalpii i przepływ ciepła 51 (b) Kalorymetria 52 2B.2 Zależność entalpii od temperatury 53 (a) Pojemność cieplna pod stałym ciśnieniem 53 (b) Związek pomiędzy pojemnościami cieplnymi 55 Lista pojęć kluczowych 55 Zestawienie równań 55 2C Termochemia 56 2C.1 Zmiany entalpii standardowej 56 (a) Entalpie przemian fizycznych 57 (b) Entalpie przemian chemicznych 58 (c) Prawo Hessa 58 2C.2 Standardowe entalpie tworzenia 59 2C.3 Zależność entalpii reakcji od temperatury 60 2C.4 Techniki eksperymentalne 61 (a) Różnicowa kalorymetria skaningowa 61 (b) Izotermiczna kalorymetria miareczkowa 62 Lista pojęć kluczowych 63 Zestawienie równań 63 2D Funkcje stanu i różniczki zupełne 64 2D.1 Różniczki zupełne i niezupełne 64 2D.2 Zmiany energii wewnętrznej 65 (a) Rozważania ogólne 65 (b) Zmiany energii wewnętrznej pod stałym ciśnieniem 67 2D.3 Zmiany entalpii 68 2D.4 Efekt Joule’a–Thomsona 69 (a) Obserwacja efektu Joule’a–Thomsona 69 (b) Molekularna interpretacja efektu Joule’a–Thomsona 71 Lista pojęć kluczowych 71 Zestawienie równań 71 2E Przemiany adiabatyczne 73 2E.1 Zmiana temperatury 73 2E.2 Zmiana ciśnienia 74 Lista pojęć kluczowych 75 Zestawienie równań 75 ROZDZIAŁ 3 Druga i trzecia zasady termodynamiki 83 3A Entropia 84 3A.1 Druga zasada termodynamiki 84 3A.2 Definicja entropii 86 (a) Termodynamiczna definicja entropii 86 (b) Statystyczna definicja entropii 87 3A.3 Entropia jako funkcja stanu 88 (a) Cykl Carnota 89 (b) Temperatura termodynamiczna 92 (c) Nierówność Clausiusa 92 Lista pojęć kluczowych 93 Zestawienie równań 93 3B Zmiany entropii towarzyszące wybranym procesom 94 3B.1 Rozprężanie 94 3B.2 Przemiany fazowe 95 3B.3 Ogrzewanie 96 3B.4 Procesy złożone 97 Lista pojęć kluczowych 97 Zestawienie równań 98 3C Wyznaczanie entropii 99 3C.1 Kalorymetryczny pomiar entropii 99 3C.2 Trzecia zasada termodynamiki 100 (a) Teoremat cieplny Nernsta 101 (b) Entropia absolutna 101 (c) Zależność entropii reakcji od temperatury 102 Lista pojęć kluczowych 103 Zestawienie równań 103 3D Termodynamika układu 104 3D.1 Energia swobodna i entalpia swobodna 104 (a) Kryteria samorzutności przemian 104 (b) Energia swobodna 105 (c) Praca maksymalna 105 (d) Entalpia swobodna 107 (e) Maksymalna praca nieobjętościowa 107 3D.2 Standardowa entalpia swobodna reakcji 108 (a) Standardowe entalpie swobodne tworzenia 108 (b) Równanie Borna 109 Lista pojęć kluczowych 110 Zestawienie równań 111 3E Połączenie pierwszej i drugiej zasady termodynamiki 112 3E.1 Właściwości energii wewnętrznej 112 (a) Relacje Maxwella 113 (b) Zależność energii wewnętrznej od objętości 114 3E.2 Właściwości entalpii swobodnej 115 (a) Rozważania ogólne 115 (b) Zależność entalpii swobodnej od temperatury 116 (c) Zależność entalpii swobodnej od ciśnienia 117 Lista pojęć kluczowych 118 Zestawienie równań 119 ROZDZIAŁ 4 Przemiany fizyczne substancji czystych 129 4A Diagramy fazowe substancji czystych 130 4A.1 Trwałość faz 130 (a) Liczba faz 130 (b) Przemiany fazowe 130 (c) Termodynamiczne kryteria trwałości faz 131 4A.2 Linie równowag faz 132 (a) Charakterystyczne właściwości przemian fazowych 132 (b) Reguła faz 133 4A.3 Trzy typowe diagramy fazowe 135 (a) Ditlenek węgla 135 (b) Woda 136 (c) Hel 136 Lista pojęć kluczowych 137 Zestawienie równań 138 4B Termodynamiczne aspekty przemian fazowych 139 4B.1 Wpływ warunków na trwałość faz 139 (a) Wpływ temperatury na trwałość faz 139 (b) Wpływ ciśnienia na topnienie 140 (c) Wpływ ciśnienia na prężność pary cieczy 141 4B.2 Położenie linii równowag faz 142 (a) Nachylenia linii równowag faz 142 (b) Linia równowagi ciało stałe–ciecz 143 (c) Linia równowagi ciecz–gaz 143 (d) Linia równowagi ciało stałe–gaz 145 Lista pojęć kluczowych 145 Zestawienie równań 146 ROZDZIAŁ 5 Mieszaniny proste 153 5A Termodynamiczny opis mieszanin 155 5A.1 Cząstkowe wielkości molowe 155 (a) Cząstkowa objętość molowa 155 (b) Cząstkowe molowe entalpie swobodne 157 (c) Szersze znaczenie potencjału chemicznego 158 (d) Równanie Gibbsa–Duhema 158 5A.2 Termodynamika mieszania 159 (a) Entalpia swobodna mieszania gazów doskonałych 159 (b) Inne termodynamiczne funkcje mieszania 161 5A.3 Potencjały chemiczne cieczy 162 (a) Roztwory idealne 162 (b) Roztwory idealne rozcieńczone 164 Lista pojęć kluczowych 166 Zestawienie równań 166 5B Właściwości roztworów 167 5B.1 Mieszaniny ciekłe 167 (a) Roztwory idealne 167 (b) Funkcje nadmiarowe i roztwory regularne 168 5B.2 Wielkości koligatywne 170 (a) Wspólne cechy wielkości koligatywnych 170 (b) Podwyższenie temperatury wrzenia 171 (c) Obniżenie temperatury krzepnięcia 173 (d) Rozpuszczalność 173 (e) Osmoza 174 Lista pojęć kluczowych 177 Zestawienie równań 177 5C Diagramy fazowe układów dwuskładnikowych: ciecze 178 5C.1 Diagramy prężności par 178 5C.2 Diagramy fazowe temperatura–skład 179 (a) Tworzenie diagramów 180 (b) Interpretacja diagramów 181 5C.3 Destylacja 182 (a) Destylacja prosta i frakcjonowana 182 (b) Azeotropy 182 (c) Ciecze niemieszające się 184 5C.4 Diagramy fazowe ciecz–ciecz 184 (a) Rozdzielanie faz 184 (b) Temperatury krytyczne rozpuszczalności 185 (c) Destylacja częściowo mieszających się cieczy 187 Lista pojęć kluczowych 188 Zestawienie równań 188 5D Diagramy fazowe układów dwuskładnikowych: ciała stałe 189 5D.1 Eutektyki 189 5D.2 Układy, w których przebiega reakcja 190 5D.3 Topnienie niekongruentne 191 Lista pojęć kluczowych 191 5E Diagramy fazowe układów trójskładnikowych 192 5E.1 Trójkątne diagramy fazowe 192 5E.2 Układy trójskładnikowe 193 (a) Ciecze mieszające się częściowo 193 (b) Trójskładnikowe ciała stałe 194 Lista pojęć kluczowych 195 5F Aktywności 196 5F.1 Aktywność rozpuszczalnika 196 5F.2 Aktywność substancji rozpuszczonej 197 (a) Roztwory idealne rozcieńczone 197 (b) Roztwory rzeczywiste 197 (c) Aktywności wyrażone za pomocą molalności 198 5F.3 Aktywności roztworów regularnych 198 5F.4 Aktywności jonów 200 (a) Średnie współczynniki aktywności 200 (b) Graniczne prawo Debye’a–Hückla 200 (c) Rozszerzenia prawa granicznego 202 Lista pojęć kluczowych 203 Zestawienie równań 203 ROZDZIAŁ 6 Równowaga chemiczna 215 6A Stała równowagi 216 6A.1 Minimum entalpii swobodnej 216 (a) Entalpia swobodna reakcji 216 (b) Reakcje egzoergiczne i endoergiczne 217 6A.2 Opis równowagi chemicznej 218 (a) Równowagi dla gazu doskonałego 218 (b) Ogólny przypadek reakcji chemicznej 219 (c) Związek między stałymi równowagi 221 (d) Interpretacja molekularna stałej równowagi 222 Lista pojęć kluczowych 223 Zestawienie równań 223 6B Wpływ warunków zewnętrznych na stan równowagi 224 6B.1 Wpływ ciśnienia 224 6B.2 Wpływ temperatury 225 (a) Równanie van’t Hoffa 225 (b) Wartość stałej równowagi K w różnych temperaturach 227 Lista pojęć kluczowych 228 Zestawienie równań 228 6C Ogniwa elektrochemiczne 229 6C.1 Równania połówkowe i elektrody 229 6C.2 Rodzaje ogniw 230 (a) Potencjały dyfuzyjne 230 (b) Konwencja zapisu 231 6C.3 Potencjał ogniwa 231 (a) Równanie Nernsta 232 (b) Ogniwa w stanie równowagi 234 6C.4 Wyznaczanie funkcji termodynamicznych 234 Lista pojęć kluczowych 235 Zestawienie równań 235 6D Potencjały elektrod 236 6D.1 Potencjały standardowe 236 (a) Metoda pomiaru 237 (b) Łączenie potencjałów standardowych 238 6D.2 Zastosowanie potencjałów standardowych 238 (a) Szereg elektrochemiczny 238 (b) Wyznaczanie współczynników aktywności 239 (c) Wyznaczanie stałych równowagi 239 Lista pojęć kluczowych 240 Zestawienie równań 240 ROZDZIAŁ 7 Teoria kwantów 247 7A Początki mechaniki kwantowej 249 7A.1 Kwantowanie energii 249 (a) Promieniowanie ciała doskonale czarnego 249 (b) Pojemność cieplna 253 (c) Widma atomowe i cząsteczkowe 254 7A.2 Dualizm korpuskularno-falowy 255 (a) Korpuskularny charakter promieniowania elektromagnetycznego 255 (b) Falowy charakter cząstek 257 Lista pojęć kluczowych 258 Zestawienie równań 258 7B Funkcje falowe 259 7B.1 Równanie Schrödingera 259 7B.2 Interpretacja Borna funkcji falowej 260 (a) Normalizacja funkcji falowej 261 (b) Ograniczenia funkcji falowej 262 (c) Kwantowanie 263 Lista pojęć kluczowych 263 Zestawienie równań 264 7C Operatory i obserwable 265 7C.1 Operatory 265 (a) Równania własne 265 (b) Konstruowanie operatorów 266 (c) Operatory hermitowskie 267 (d) Ortogonalność 268 7C.2 Superpozycje i wartości oczekiwane 269 7C.3 Zasada nieoznaczoności 272 7C.4 Postulaty mechaniki kwantowej 274 Lista pojęć kluczowych 274 Zestawienie równań 275 7D Ruch translacyjny 276 7D.1 Swobodny ruch w jednym wymiarze 276 7D.2 Ruch w ograniczonej przestrzeni jednowymiarowej 277 (a) Rozwiązania dopuszczalne 278 (b) Właściwości funkcji falowych 279 (c) Właściwości energii 280 7D.3 Ruch w ograniczonej przestrzeni dwu- i trójwymiarowej 281 (a) Poziomy energetyczne i funkcje falowe 282 (b) Degeneracja 283 7D.4 Tunelowanie 284 Lista pojęć kluczowych 287 Zestawienie równań 287 7E Ruch oscylacyjny 289 7E.1 Oscylator harmoniczny 289 (a) Poziomy energetyczne 290 (b) Funkcje falowe 291 7E.2 Właściwości oscylatora harmonicznego 293 (a) Wartości średnie 294 (b) Tunelowanie 295 Lista pojęć kluczowych 296 Zestawienie równań 296 7F Ruch rotacyjny 297 7F.1 Rotacja w dwóch wymiarach 297 (a) Rozwiązanie równania Schrödingera 299 (b) Kwantowanie momentu pędu 300 7F.2 Rotacja w trzech wymiarach 301 (a) Funkcje falowe i poziomy energetyczne 301 (b) Moment pędu 304 (c) Model wektorowy 305 Lista pojęć kluczowych 306 Zestawienie równań 306 ROZDZIAŁ 8 Struktura atomów i widma atomowe 321 8A Atomy wodoropodobne 322 8A.1 Struktura atomów wodoropodobnych 322 (a) Rozdzielenie zmiennych 323 (b) Rozwiązanie równania radialnego 323 8A.2 Orbitale atomowe i ich energie 325 (a) Właściwości orbitali 326 (b) Poziomy energetyczne 326 (c) Energie jonizacji 326 (d) Powłoki i podpowłoki 327 (e) Orbitale s 328 (f) Funkcje rozkładu radialnego 329 (g) Orbitale p 331 (h) Orbitale d 332 Lista pojęć kluczowych 332 Zestawienie równań 333 8B Atomy wieloelektronowe 334 8B.1 Przybliżenie orbitalne 334 8B.2 Zakaz Pauliego 335 (a) Spin 335 (b) Zasada Pauliego 336 8B.3 Zasada rozbudowy powłok elektronowych 338 (a) Przenikanie i ekranowanie 338 (b) Reguły Hunda 339 (c) Promienie atomów i jonów 341 (d) Energie jonizacji i powinowactwa elektronowe 343 8B.4 Orbitale pola samouzgodnionego 344 Lista pojęć kluczowych 344 Zestawienie równań 345 8C Widma atomowe 346 8C.1 Widma atomów wodoropodobnych 346 8C.2 Widma atomów wieloelektronowych 347 (a) Termy singletowe i trypletowe 347 (b) Sprzężenie spinowo-orbitalne 348 (c) Symbole termów 351 (d) Reguły Hunda 354 (e) Reguły wyboru 355 Lista pojęć kluczowych 355 Zestawienie równań 355 ROZDZIAŁ 9 Struktura cząsteczek 361 Wstęp Przybliżenie Borna–Oppenheimera 363 9A Teoria wiązań walencyjnych 364 9A.1 Cząsteczki dwuatomowe 364 9A.2 Rezonans 366 9A.3 Cząsteczki wieloatomowe 366 (a) Promocja 367 (b) Hybrydyzacja 368 Lista pojęć kluczowych 370 Zestawienie równań 371 9B Teoria orbitali molekularnych: zjonizowana cząsteczka wodoru 372 9B.1 Liniowa kombinacja orbitali atomowych 372 (a) Konstruowanie kombinacji liniowych 372 (b) Orbitale wiążące 374 (c) Orbitale antywiążące 375 9B.2 Oznaczenia orbitali 377 Lista pojęć kluczowych 377 Zestawienie równań 377 9C Teoria orbitali molekularnych: dwuatomowe cząsteczki homojądrowe 378 9C.1 Konfiguracje elektronowe 378 (a) Orbitale σ i π 378 (b) Całka nakładania 380 (c) Cząsteczki dwuatomowe pierwiastków drugiego okresu 381 9C.2 Spektroskopia fotoelektronów 383 Lista pojęć kluczowych 384 Zestawienie równań 385 9D Teoria orbitali molekularnych: dwuatomowe cząsteczki heterojądrowe 386 9D.1 Wiązanie polarne i elektroujemność 386 9D.2 Zasada wariacyjna 387 (a) Procedura 388 (b) Charakterystyka rozwiązań 390 Lista pojęć kluczowych 391 Zestawienie równań 392 9E Teoria orbitali molekularnych: cząsteczki wieloatomowe 393 9E.1 Przybliżenie Hückla 394 (a) Wstępny opis metody 394 (b) Macierzowe sformułowanie metody 395 9E.2 Zastosowania 397 (a) Energia wiązania π-elektronowego 397 (b) Trwałość układów aromatycznych 399 9E.3 Chemia komputerowa 400 (a) Metody półempiryczne i metody ab initio 401 (b) Teoria funkcjonału gęstości 402 (c) Graficzna reprezentacja cząsteczek 402 Lista pojęć kluczowych 403 Zestawienie równań 403 ROZDZIAŁ 10 Symetria cząsteczek 411 10A Kształt i symetria 412 10A.1 Operacje symetrii i elementy symetrii 412 10A.2 Klasyfikacja cząsteczek ze względu na symetrię 414 (a) Grupy C1, Ci i Cs 416 (b) Grupy Cn, Cnv i Cnh 416 (c) Grupy Dn, Dnh i Dnd 417 (d) Grupy Sn 417 (e) Grupy układu regularnego 417 (f) Grupa obrotów sfery 418 10A.3 Niektóre bezpośrednie konsekwencje symetrii 418 (a) Polarność 418 (b) Chiralność 419 Lista pojęć kluczowych 419 Zestawienie operacji symetrii i elementów symetrii 420 10B Teoria grup 421 10B.1 Podstawy teorii grup 421 10B.2 Reprezentacja macierzowa 423 (a) Macierz transformacji 423 (b) Macierzowa reprezentacja grupy 423 (c) Reprezentacja nieprzywiedlna 424 (d) Charaktery macierzy transformacji 425 10B.3 Tabele charakterów 426 (a) Typy symetrii orbitali atomowych 427 (b) Typy symetrii liniowych kombinacji orbitali 428 (c) Tabele charakterów a degeneracja 428 Lista pojęć kluczowych 429 Zestawienie równań 430 10C Zastosowania symetrii 431 10C.1 Zerowanie się całek 431 (a) Całka iloczynu dwóch funkcji 432 (b) Rozkład reprezentacji 433 10C.2 Zastosowanie w teorii orbitali molekularnych 434 (a) Nakładanie się orbitali 434 (b) Orbitale SALC 435 10C.3 Reguły wyboru 436 Lista pojęć kluczowych 437 Zestawienie równań 437 ROZDZIAŁ 11 Spektroskopia molekularna 443 11A Podstawy spektroskopii molekularnej 445 11A.1 Absorpcja i emisja promieniowania 446 (a) Samorzutne i wymuszone procesy promieniste 446 (b) Reguły wyboru i moment przejścia 447 (c) Prawo Lamberta–Beera 447 11A.2 Szerokość linii widmowej 449 (a) Poszerzenie dopplerowskie 449 (b) Poszerzenie związane z czasem życia 451 11A.3 Techniki eksperymentalne 451 (a) Źródła promieniowania 452 (b) Analiza widma 452 (c) Detektory 454 (d) Przykłady spektrometrów 455 Lista pojęć kluczowych 455 Zestawienie równań 456 11B Spektroskopia rotacyjna 457 11B.1 Poziomy energii rotacyjnej 457 (a) Rotatory sferyczne 459 (b) Rotatory symetryczne 459 (c) Rotatory liniowe 461 (d) Odkształcenie odśrodkowe 461 11B.2 Spektroskopia mikrofalowa 462 (a) Reguły wyboru 462 (b) Postać widm mikrofalowych 463 11B.3 Rotacyjna spektroskopia ramanowska 464 11B.4 Statystyka jądrowa i stany rotacyjne 466 Lista pojęć kluczowych 468 Zestawienie równań 468 11C Spektroskopia oscylacyjna cząsteczek dwuatomowych 469 11C.1 Ruch oscylacyjny 469 11C.2 Spektroskopia w podczerwieni 470 11C.3 Anharmoniczność 471 (a) Zbieżność poziomów energii 471 (b) Wykresy Birgego–Sponera 473 11C.4 Widma rotacyjno-oscylacyjne 474 (a) Gałęzie widmowe 474 (b) Różnice kombinacji 475 11C.5 Ramanowskie widma oscylacyjne 476 Lista pojęć kluczowych 477 Zestawienie równań 477 11D Spektroskopia oscylacyjna cząsteczek wieloatomowych 478 11D.1 Drgania normalne 478 11D.2 Absorpcyjne widma w podczerwieni 480 11D.3 Ramanowskie widma oscylacyjne 481 Lista pojęć kluczowych 482 Zestawienie równań 482 11E Analiza symetrii przejść oscylacyjnych 483 11E.1 Klasyfikacja drgań normalnych zgodnie z ich symetrią 483 11E.2 Symetria oscylacyjnych funkcji falowych 485 (a) Aktywność drgań normalnych w podczerwieni 485 (b) Aktywność drgań normalnych w widmie ramanowskim 486 (c) Związek reguły wykluczenia z symetrią 486 Lista pojęć kluczowych 486 11F Widma elektronowe 487 11F.1 Cząsteczki dwuatomowe 487 (a) Symbole termów 487 (b) Reguły wyboru 490 (c) Subtelna struktura oscylacyjna 491 (d) Subtelna struktura rotacyjna 494 11F.2 Cząsteczki wieloatomowe 495 (a) Kompleksy metali bloku d 495 (b) Przejścia π* ← π oraz π* ← n 496 Lista pojęć kluczowych 497 Zestawienie równań 497 11G Dezaktywacja stanów wzbudzonych 498 11G.1 Fluorescencja i fosforescencja 498 11G.2 Dysocjacja i predysocjacja 500 11G.3 Lasery 501 Lista pojęć kluczowych 503 ROZDZIAŁ 12 Rezonans magnetyczny 517 12A Ogólne zasady 518 12A.1 Jądrowy rezonans magnetyczny 518 (a) Energie jąder w polach magnetycznych 518 (b) Spektrometr NMR 520 12A.2 Elektronowy rezonans paramagnetyczny 521 (a) Energia elektronu w polu magnetycznym 521 (b) Spektrometr EPR 522 Lista pojęć kluczowych 523 Zestawienie równań 524 12B Cechy widm NMR 525 12B.1 Przesunięcie chemiczne 525 12B.2 Czynniki wpływające na stałą ekranowania 527 (a) Udział lokalny 527 (b) Udział grup sąsiadujących 528 (c) Udział rozpuszczalnikowy 529 12B.3 Struktura subtelna 530 (a) Wygląd widma 530 (b) Wielkości stałych sprzężenia 533 (c) Mechanizm sprzężenia spinowo-spinowego 533 (d) Jądra równoważne 535 (e) Silne sprzężenie jąder 536 12B.4 Procesy wymiany 537 12B.5 NMR substancji stałych 538 Lista pojęć kluczowych 539 Zestawienie równań 539 12C Techniki impulsowe w NMR 540 12C.1 Wektor namagnesowania 540 (a) Wpływ pola promieniowania o częstości radiowej 541 (b) Sygnały w domenie czasowej i domenie częstości 542 12C.2 Relaksacja spinowa 544 (a) Mechanizm relaksacji 544 (b) Pomiar T1 i T2 545 12C.3 Rozprzęganie spinów 547 12C.4 Jądrowy efekt Overhausera 547 Lista pojęć kluczowych 549 Zestawienie równań 550 12D Elektronowy rezonans paramagnetyczny 551 12D.1 Czynnik g 551 12D.2 Struktura nadsubtelna widma EPR 552 (a) Wpływ spinu jądrowego na widmo EPR 552 (b) Równanie McConnella 553 (c) Mechanizm oddziaływania nadsubtelnego 554 Lista pojęć kluczowych 555 Zestawienie równań 555 ROZDZIAŁ 13 Termodynamika statystyczna 563 13A Rozkład Boltzmanna 564 13A.1 Stany makro układu i prawdopodobieństwo termodynamiczne 564 (a) Stany makro układu 564 (b) Najbardziej prawdopodobny stan makro 565 (c) Wartości stałych 567 13A.2 Względne obsadzenie stanów 568 Lista pojęć kluczowych 569 Zestawienie równań 569 13B Cząsteczkowe funkcje rozdziału 570 13B.1 Znaczenie funkcji rozdziału 570 13B.2 Składowe funkcji rozdziału 572 (a) Składowa translacyjna 572 (b) Składowa rotacyjna 574 (c) Składowa oscylacyjna 578 (d) Składowa elektronowa 579 Lista pojęć kluczowych 580 Zestawienie równań 580 13C Energie cząsteczek 581 13C.1 Podstawowe równania 581 13C.2 Udziały poszczególnych rodzajów ruchu 582 (a) Udział translacyjny 582 (b) Udział rotacyjny 582 (c) Udział oscylacyjny 583 (d) Udział elektronowy 584 (e) Udział spinowy 584 Lista pojęć kluczowych 585 Zestawienie równań 585 13D Zespół kanoniczny 586 13D.1 Pojęcie zespołu 586 (a) Najbardziej prawdopodobne stany makro 587 (b) Fluktuacje wokół najbardziej prawdopodobnego rozkładu 587 13D.2 Średnia energia układu 588 13D.3 Cząsteczki nieoddziałujące ze sobą – ciąg dalszy 588 13D.4 Zależność energii od objętości 589 Lista pojęć kluczowych 591 Zestawienie równań 591 13E Energia wewnętrzna i entropia 592 13E.1 Energia wewnętrzna 592 (a) Obliczanie energii wewnętrznej 592 (b) Pojemność cieplna 593 13E.2 Entropia 594 (a) Entropia i funkcja rozdziału 594 (b) Składowa translacyjna 596 (c) Składowa rotacyjna 597 (d) Składowa oscylacyjna 597 (e) Entropie resztkowe 598 Lista pojęć kluczowych 599 Zestawienie równań 599 13F Pochodne funkcje termodynamiczne 600 13F.1 Wyprowadzenia 600 13F.2 Stałe równowagi 603 (a) Związek między stałą równowagi K a funkcją rozdziału 603 (b) Równowaga reakcji dysocjacji 603 (c) Składowe stałej równowagi 604 Lista pojęć kluczowych 606 Zestawienie równań 606 ROZDZIAŁ 14 Oddziaływania międzycząsteczkowe 617 14A Elektryczne właściwości cząsteczek 619 14A.1 Elektryczny moment dipolowy 619 14A.2 Polaryzowalność 621 14A.3 Polaryzacja 623 (a) Zależność polaryzacji od częstości zewnętrznego pola elektrycznego 623 (b) Polaryzacja molowa 624 Lista pojęć kluczowych 626 Zestawienie równań 627 14B Oddziaływania międzycząsteczkowe 628 14B.1 Oddziaływania między dipolami 628 (a) Oddziaływania ładunek–dipol 628 (b) Oddziaływanie dipol–dipol 629 (c) Oddziaływania dipol–dipol indukowany 632 (d) Oddziaływania dipol indukowany––dipol indukowany 632 14B.2 Wiązanie wodorowe 633 14B.3 Oddziaływanie całkowite 634 Lista pojęć kluczowych 637 Zestawienie równań 637 14C Ciecze 638 14C.1 Oddziaływania cząsteczkowe w cieczach 638 (a) Funkcja rozkładu radialnego 638 (b) Obliczanie funkcji g(r) 639 (c) Wielkości termodynamiczne charakteryzujące ciecze 640 14C.2 Granica faz ciecz–para 641 (a) Napięcie powierzchniowe 641 (b) Powierzchnie zakrzywione 642 (c) Aktywność kapilarna 643 14C.3 Filmy powierzchniowe 645 (a) Ciśnienie powierzchniowe 645 (b) Termodynamika warstw powierzchniowych 646 14C.4 Kondensacja 647 Lista pojęć kluczowych 648 Zestawienie równań 649 14D Makrocząsteczki 650 14D.1 Średnie masy molowe 650 14D.2 Różne poziomy struktury makrocząsteczek 651 14D.3 Kłębki statystyczne 652 (a) Miary rozmiarów 653 (b) Łańcuchy nieswobodne 656 (c) Częściowo sztywne kłębki 656 14D.4 Właściwości mechaniczne 656 (a) Entropia konformacyjna 656 (b) Elastomery 657 14D.5 Właściwości termiczne 658 Lista pojęć kluczowych 659 Zestawienie równań 659 14E Samoorganizujące się układy 661 14E.1 Koloidy 661 (a) Klasyfikacja i otrzymywanie 661 (b) Struktura i trwałość 662 (c) Podwójna warstwa elektryczna 662 14E.2 Micele i błony biologiczne 664 (a) Oddziaływanie hydrofobowe 664 (b) Tworzenie miceli 665 (c) Dwuwarstwy, pęcherzyki i membrany 667 Lista pojęć kluczowych 668 Zestawienie równań 669 ROZDZIAŁ 15 Ciała stałe 677 15A Struktura kryształu 679 15A.1 Sieci krystaliczne 679 15A.2 Oznaczenia płaszczyzn sieciowych 682 (a) Wskaźniki Millera 682 (b) Odległości międzypłaszczyznowe 682 Lista pojęć kluczowych 684 Zestawienie równań 684 15B Metody dyfrakcyjne 685 15B.1 Rentgenografia strukturalna 685 (a) Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego 685 (b) Równanie Braggów 687 (c) Czynniki rozpraszania 688 (d) Gęstość elektronowa 689 (e) Wyznaczanie struktury 692 15B.2 Dyfrakcja neutronów i elektronów 693 Lista pojęć kluczowych 695 Zestawienie równań 695 15C Wiązania w ciałach stałych 696 15C.1 Metale 696 (a) Gęste ułożenie 696 (b) Struktura elektronowa metali 698 15C.2 Kryształy jonowe 700 (a) Struktura 700 (b) Energia i entalpia sieci 701 15C.3 Kryształy kowalencyjne i molekularne 704 Lista pojęć kluczowych 705 Zestawienie równań 706 15D Właściwości mechaniczne ciał stałych 707 Lista pojęć kluczowych 709 Zestawienie równań 709 15E Właściwości elektryczne ciał stałych 710 15E.1 Przewodniki metaliczne 710 15E.2 Izolatory i półprzewodniki 711 15E.3 Nadprzewodniki 713 Lista pojęć kluczowych 715 Zestawienie równań 715 15F Właściwości magnetyczne ciał stałych 716 15F.1 Podatność magnetyczna 716 15F.2 Trwałe i indukowane momenty magnetyczne 717 15F.3 Magnetyczne właściwości nadprzewodników 718 Lista pojęć kluczowych 719 Zestawienie równań 719 15G Właściwości optyczne ciał stałych 720 15G.1 Ekscytony 720 15G.2 Właściwości optyczne metali i półprzewodników 721 (a) Absorpcja światła 721 (b) Diody emitujące światło i lasery diodowe 722 15G.3 Nieliniowe zjawiska optyczne 722 Lista pojęć kluczowych 723 ROZDZIAŁ 16 Cząsteczki w ruchu 733 16A Wielkości transportowe gazu doskonałego 734 16A.1 Równania fenomenologiczne 734 16A.2 Parametry transportu 736 (a) Współczynnik dyfuzji 737 (b) Współczynnik przewodności cieplnej 738 (c) Lepkość 740 (d) Efuzja 741 Lista pojęć kluczowych 741 Zestawienie równań 742 16B Ruch cząsteczek w cieczach 743 16B.1 Wyniki doświadczalne 743 (a) Lepkość cieczy 743 (b) Roztwory elektrolitów 744 16B.2 Ruchliwość jonów 745 (a) Prędkość migracji 745 (b) Ruchliwość i przewodność właściwa 747 (c) Relacje Einsteina 748 Lista pojęć kluczowych 749 Zestawienie równań 749 16C Dyfuzja 750 16C.1 Ujęcie termodynamiczne 750 16C.2 Równanie dyfuzji 752 (a) Prosta dyfuzja 752 (b) Dyfuzja połączona z konwekcją 754 (c) Rozwiązania równania dyfuzji 755 16C.3 Opis statystyczny 756 Lista pojęć kluczowych 758 Zestawienie równań 758 ROZDZIAŁ 17 Kinetyka chemiczna 765 17A Szybkość reakcji chemicznych 767 17A.1 Monitorowanie postępu reakcji 767 (a) Rozważania ogólne 767 (b) Metody specjalne 768 17A.2 Szybkości reakcji 769 (a) Definicja szybkości 769 (b) Równania kinetyczne i stałe szybkości 770 (c) Rząd reakcji 771 (d) Wyznaczanie równania kinetycznego 772 Lista pojęć kluczowych 774 Zestawienie równań 774 17B Scałkowane równania kinetyczne 775 17B.1 Reakcje zerowego rzędu 775 17B.2 Reakcje pierwszego rzędu 775 17B.3 Reakcje drugiego rzędu 777 Lista pojęć kluczowych 780 Zestawienie równań 780 17C Reakcje bliskie stanu równowagi 781 17C.1 Reakcje pierwszego rzędu bliskie stanu równowagi 781 17C.2 Metody relaksacyjne 782 Lista pojęć kluczowych 784 Zestawienie równań 784 17D Równanie Arrheniusa 785 17D.1 Zależność szybkości reakcji od temperatury 785 17D.2 Interpretacja parametrów równania Arrheniusa 787 (a) Wymogi energetyczne reakcji chemicznej 787 (b) Wpływ katalizatora na energię aktywacji 788 Lista pojęć kluczowych 789 Zestawienie równań 789 17E Mechanizmy reakcji 790 17E.1 Reakcje elementarne 790 17E.2 Następcze reakcje elementarne 791 17E.3 Przybliżenie stanu stacjonarnego 792 17E.4 Etap limitujący szybkość reakcji 794 17E.5 Równowagi wstępne 795 17E.6 Kinetyczna i termodynamiczna kontrola reakcji 796 Lista pojęć kluczowych 796 Zestawienie równań 797 17F Przykłady mechanizmów reakcji 798 17F.1 Reakcje jednocząsteczkowe 798 17F.2 Kinetyka polimeryzacji 799 (a) Polimeryzacja stopniowa 800 (b) Polimeryzacja łańcuchowa 801 17F.3 Reakcje katalizowane enzymatycznie 803 Lista pojęć kluczowych 806 Zestawienie równań 806 17G Fotochemia 807 17G.1 Procesy fotochemiczne 807 17G.2 Wydajność kwantowa procesu pierwotnego 808 17G.3 Mechanizm dezaktywacji wzbudzonego stanu singletowego 809 17G.4 Wygaszanie 810 17G.5 Rezonansowe przeniesienie energii 812 Lista pojęć kluczowych 813 Zestawienie równań 813 ROZDZIAŁ 18 Dynamika reakcji 825 18A Teoria zderzeń 827 18A.1 Zderzenia aktywne 827 (a) Częstość zderzeń w gazach 828 (b) Warunek energetyczny 828 (c) Ograniczenia steryczne 831 18A.2 Model Rice’a–Ramspergera–Kassela 832 Lista pojęć kluczowych 833 Zestawienie równań 833 18B Reakcje kontrolowane przez dyfuzję 834 18B.1 Reakcje w roztworze 834 (a) Rodzaje reakcji 834 (b) Dyfuzja a reakcje 835 18B.2 Równanie bilansu materiałowego 836 (a) Sformułowanie równania 836 (b) Rozwiązanie równania 837 Lista pojęć kluczowych 837 Zestawienie równań 838 18C Teoria stanu przejściowego 839 18C.1 Równanie Eyringa 839 (a) Sformułowanie równania 839 (b) Szybkość rozpadu kompleksu aktywnego 840 (c) Stężenie kompleksu aktywnego 840 (d) Stała szybkości 841 18C.2 Aspekty termodynamiczne 842 (a) Parametry aktywacji 842 (b) Reakcje między jonami 844 18C.3 Kinetyczny efekt izotopowy 845 Lista pojęć kluczowych 847 Zestawienie równań 847 18D Dynamika zderzeń molekularnych 848 18D.1 Wiązki molekularne 848 (a) Techniki 848 (b) Wyniki eksperymentalne 849 18D.2 Zderzenia aktywne 851 (a) Badania zderzeń aktywnych 851 (b) Dynamika reakcji między określonymi stanami 851 18D.3 Powierzchnie energii potencjalnej 852 18D.4 Przykłady wyników doświadczalnych i obliczeniowych 854 (a) Kierunek ataku i rozpadu 854 (b) Powierzchnie atraktywne i repulsywne 855 (c) Kwantowomechaniczna teoria rozpraszania 856 Lista pojęć kluczowych 857 Zestawienie równań 857 18E Przeniesienie elektronu w układach homogenicznych 858 18E.1 Równanie kinetyczne 858 18E.2 Znaczenie tunelowania elektronu 859 18E.3 Stała szybkości 860 18E.4 Doświadczalne badania potwierdzające teorię 861 Lista pojęć kluczowych 863 Zestawienie równań 863 ROZDZIAŁ 19 Procesy zachodzące na powierzchniach ciał stałych 871 19A Wprowadzenie 872 19A.1 Wzrost powierzchni 872 19A.2 Adsorpcja fizyczna i chemiczna 873 19A.3 Techniki eksperymentalne 874 (a) Mikroskopia 875 (b) Metody jonizacyjne 876 (c) Techniki dyfrakcyjne 877 (d) Wyznaczanie stopnia i szybkości adsorpcji i desorpcji 879 Lista pojęć kluczowych 880 Zestawienie równań 880 19B Adsorpcja i desorpcja 881 19B.1 Izotermy adsorpcji 881 (a) Izoterma Langmuira 881 (b) Izosteryczna entalpia adsorpcji 883 (c) Izoterma BET 884 (d) Izotermy Tiomkina i Freundlicha 886 19B.2 Szybkość adsorpcji i desorpcji 887 (a) Stan prekursorowy 887 (b) Adsorpcja i desorpcja na poziomie cząsteczkowym 887 (c) Ruchliwość adsorbatu na powierzchni 889 Lista pojęć kluczowych 889 Zestawienie równań 890 19C Kataliza heterogeniczna 891 19C.1 Mechanizmy katalizy heterogenicznej 891 (a) Reakcje jednocząsteczkowe 891 (b) Mechanizm Langmuira–Hinshelwooda 892 (c) Mechanizm Eleya–Rideala 893 19C.2 Aktywność katalityczna powierzchni 893 Lista pojęć kluczowych 894 Zestawienie równań 894 19D Procesy elektrodowe 895 19D.1 Granica faz elektroda–roztwór 895 19D.2 Gęstość prądu elektrodowego 896 (a) Równanie Butlera–Volmera 896 (b) Wykres Tafela 900 19D.3 Woltamperometria 901 19D.4 Elektroliza 903 19D.5 Pracujące ogniwa galwaniczne 903 Lista pojęć kluczowych 904 Zestawienie równań 905 Uzupełnienia 913 1 Często obliczane całki 914 2 Jednostki 916 3 Dane fizykochemiczne 917 4 Tabele charakterów 945 Skorowidz 949
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org