Dodano produkt do koszyka

Biblia w zarysie. Nowy Testament

ebook

Biblia w zarysie. Nowy Testament

Praca zbiorowa

Wydawca: Literat

Cena: 15.00 zł 11.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Wyjątkowe opracowanie, które w sposób przystępny przedstawia Nowy Testament. Zawiera m.in.obszerny wybór tekstów pochodzących z Biblii Tysiąclecia oraz ryciny ze scenami z życia Jezusa i apostołów.

Chcieliśmy, aby to opracowanie uczyniło Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, bardziej przystępnym i zrozumiałym dla szerokiego kręgu czytelników. Przedstawiamy w tej książce obszerny wybór tekstów Nowego Testamentu pochodzących z Biblii Tysiąclecia. Fragmenty te są oznaczone kursywą, podobnie jak niektóre nazwy, zasługujące na wyodrębnienie. Aby umożliwić czytelnikowi pogłębienie wiedzy o Biblii, zamieściliśmy też wykaz skrótów oraz bibliografię, z której korzystali autorzy. Niezaprzeczalnym atutem niniejszego opracowania są także ryciny obrazujące sceny z życia Jezusa i apostołów.
Tytuł
Biblia w zarysie. Nowy Testament
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Literat
ISBN
978-83-7898-374-3
Rok wydania
2003 Toruń
Wydanie
5
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13
Wstęp 14
Wprowadzenie 16
Prolog – O Słowie 20
Narodzenie i lata dziecięce Jezusa 23
Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela 23
Zwiastowanie Maryi 24
Nawiedzenie Elżbiety 25
Magnifi cat – hymn Maryi 26
Narodzenie Jana Chrzciciela 27
Benedictus – proroctwo Zachariasza 27
Narodzenie, obrzezanie i ofi arowanie Jezusa 28
Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu 29
Dwunastoletni Jezus w Świątyni Jerozolimskiej 31
Przygotowanie i początki działalności Jezusa 33
Działalność Jana Chrzciciela w dolinie Jordanu 33
Chrzest Jezusa w Jordanie 34
Świadectwo Jana Chrzciciela o Mesjaszu 34
Kuszenie Jezusa na pustyni 35
Pierwsze wystąpienia w Nazarecie i synagogach Galilei 37
Powołanie pierwszych uczniów Jezusa. Wybór dwunastu apostołów 38
Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej 40
Uwięzienie i ścięcie Jana Chrzciciela 41
Działalność Jezusa w Galilei i na pograniczu 43
Przygotowanie uczniów do pracy misyjnej 43
Rozesłanie dwunastu apostołów 46
Spory z przywódcami ludu 49
Przemienienie Jezusa na górze Tabor 52
Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie 55
Pierwsza wizyta w Jerozolimie 55
W Samarii 58
Wysłanie siedemdziesięciu dwóch uczniów 59
Marta i Maria – siostry z Betanii 60
Drugi pobyt świąteczny w Jerozolimie 61
Miłosierdzie nad kobietą cudzołożną 62
Jezus – Bóg cudotwórca 65
Cuda zawieszające prawa przyrody 65
Uciszenie burzy na jeziorze 65
Pierwsze rozmnożenie chleba 65
Jezus chodzi po jeziorze 66
Drugie rozmnożenie chleba 68
Nieurodzajne drzewo figowe 68
Obfity połów ryb 69
Połów ryby ze staterem 69
Wskrzeszenia 70
Młodzieniec z Nain 70
Córka Jaira, przełożonego synagogi 70
Przywrócenie życia Łazarzowi z Betanii 71
Uzdrowienia 74
Uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki 74
Uzdrowienie trędowatego 74
Uzdrowienie dziesięciu trędowatych 75
Uzdrowienie paralityka 75
Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką 76
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 77
Głuchoniemy odzyskuje słuch i mowę 77
Niewidomy odzyskuje wzrok 79
Niewidomy żebrak Bartymeusz odzyskuje wzrok 79
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 80
Uzdrowienie sługi setnika z Kafarnaum 81
Uzdrowienie syna dworzanina 82
Uzdrowienie z puchliny wodnej 83
Uzdrowienie chromego nad sadzawką 83
Liczne uzdrowienia w ziemi Genezaret 84
Uwolnienia z mocy złych duchów 84
Uwolnienie opętanego przez ducha nieczystego 84
Uzdrowienie opętanego w kraju Gerazeńczyków 85
Uwolnienie córki Syrofenicjanki 85
Uzdrowienie epileptyka z mocy ducha niemego 86
Uzdrowienie kobiety z władzy ducha niemocy 87
Uzdrowienie zniewolonego niemowy 87
Jezus nauczyciel – kazanie na górze 89
Osiem błogosławieństw 89
Wypełnienie starego Prawa i zadania uczniów 91
Stare przykazania w Nowym Przymierzu 91
Nie będziesz zabijał 91
Nie będziesz cudzołożył 92
Nie będziesz fałszywie przysięgał 92
Prawo odwetu 93
Miłość nieprzyjaciół 93
Nowa sprawiedliwość uczniów Jezusa 94
Czystość zamiarów 94
Jałmużna i post 94
Modlitwa 94
Dobra trwałe i zbytnie troski 96
Powściągliwość w sądzeniu i złota zasada postępowania 96
Łudzenie samego siebie. Ciasna brama 97
Poznacie ich po owocach. Dobra i zła budowa 97
Nauczanie Jezusa w przypowieściach 99
Cel przypowieści 99
Przypowieści o Królestwie Bożym 100
O siewcy 100
O chwaście 101
O sieci 102
O ziarnku gorczycy 103
O zaczynie chlebowym 103
O zasiewie 104
O skarbie i perle 104
O uczcie 104
O minach 105
Przypowieści o dobroci Bożej 106
O nielitościwym dłużniku 106
O robotnikach w winnicy 107
Przypowieści o miłosierdziu i przebaczeniu Bożym 108
O zaginionej owcy 108
O zagubionej drachmie 110
O synu marnotrawnym 110
O nieurodzajnym drzewie figowym 112
Przypowieści o stosunku narodu wybranego do Chrystusa 114
O dwóch synach 114
O przewrotnych rolnikach 114
O dzieciach na rynku 115
Przypowieści o nadejściu Chrystusa 116
O wiernym i niewiernym słudze 116
O pannach roztropnych i nierozsądnych 117
O czujnym gospodarzu 118
O czujnym odźwiernym 118
O sługach czekających na pana 119
Przypowieści o modlitwie 119
O nękanym prośbą przyjacielu 119
O ubłaganym sędzi 120
O faryzeuszu i celniku 121
Przypowieści o miłości bliźniego 121
O miłosiernym Samarytaninie 121
Przypowieści o roztropnym korzystaniu z dóbr 122
O roztropnym rządcy 122
Ostrzeżenie przed chciwością 124
O bogaczu i ubogim Łazarzu 125
Inne przypowieści 126
O lampie 126
O prawdziwej nieczystości 126
O dwóch niewidomych 127
O skromności 127
O nawróconej grzesznicy 127
Wielki Tydzień. Męka i zmartwychwstanie Jezusa 129
Ostatnia podróż do Jerozolimy 129
Uczta i namaszczenie w Betanii 134
Niedziela Palmowa – triumfalny wjazd do Jerozolimy 135
Jezus w Świątyni Jerozolimskiej 137
Spory Jezusa z przeciwnikami 140
Pytanie o władzę 140
Sprawa podatku 141
Sprawa zmartwychwstania 142
Największe przykazanie 142
Mesjasz Synem Bożym 143
Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom 144
Zapowiedź upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni i przyjścia Jezusa 146
Zapowiedź męki. Spisek i zdrada Judasza 150
Ostatnia Wieczerza. Ustanowienie Eucharystii 151
Przygotowanie wieczerzy paschalnej 151
Umycie nóg uczniom – przykład służby nauczycielskiej 153
Ustanowienie Eucharystii 154
Wskazanie zdrajcy 155
Mowa pożegnalna Jezusa 155
Dialog z Piotrem 160
Modlitwa arcykapłańska Chrystusa 161
W Ogrójcu. Wydanie i aresztowanie Jezusa w Getsemani 162
Przed trybunałem żydowskim 165
Przed trybunałem rzymskim 167
Droga krzyżowa. Golgota, ukrzyżowanie, złożenie do grobu 169
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wydarzenia po zmartwychwstaniu. Wniebowstąpienie 174
Dzieje Apostolskie 179
Uzupełnienie grona Dwunastu 179
Zesłanie Ducha Świętego 180
Pierwsze wystąpienie głowy Kościoła. Działalność Piotra w Jerozolimie 182
Pierwsza mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy 182
Życie Kościoła w Jerozolimie 184
Druga mowa Piotra 185
Prześladowania Kościoła w Jerozolimie 186
Mowa i męczeństwo Szczepana 190
Filip, Piotr i Jan w Samarii 195
Wiara Szymona czarnoksiężnika 195
Nawrócenie dworzanina etiopskiego 196
Nawrócenie Szawła 197
Cuda Piotra i powołanie setnika Korneliusza 199
Uzdrowienie sparaliżowanego 199
Wskrzeszenie Tabity 200
Powołanie setnika Korneliusza 200
Prześladowania Heroda Agrypy 204
Pierwsza podróż misyjna Pawła i działalność Barnaby 205
Pierwszy sobór w Jerozolimie – pierwszy dekret soborowy 209
Mowa Piotra 210
Mowa Jakuba 210
Dekret Apostołów 211
Druga podróż misyjna Pawła 212
Trzecia podróż misyjna Pawła 216
Uwięzienie i dalsze dzieje Pawła 223
Pojmanie Pawła w Jerozolimie 223
Trzy rozprawy sądowe wytoczone Pawłowi 225
W drodze do Rzymu na sąd Cezara 227
Listy Apostolskie 233
Listy świętego Pawła 233
List do Rzymian – o usprawiedliwieniu przez wiarę 233
Pierwszy List do Koryntian – odpowiedź na pytania początkujących chrześcijan 237
Drugi List do Koryntian – obrona urzędu apostolskiego 242
List do Galatów – o uwolnieniu spod Prawa 246
List do Efezjan – jedność w Chrystusie i odnowa moralna 249
List do Filipian – Jezus Chrystus jest Panem 252
List do Kolosan – boska godność Chrystusa 254
Pierwszy List do Tesaloniczan – Ducha nie gaście 257
Drugi List do Tesaloniczan – nauka o paruzji 259
Listy pasterskie do Tymoteusza (1, 2) i do Tytusa 260
List do Filemona – nowe braterstwo w Jezusie 263
Hymn świętego Pawła o miłości 263
List do Hebrajczyków o wyższości Nowego Przymierza nad Starym 265
List świętego Jakuba Apostoła – zbiór nauk moralnych 267
Listy świętego Piotra Apostoła – jakimi winniście być 270
Listy świętego Jana Apostoła – mowy o miłości 273
List świętego Judy Apostoła – zachęta do walki o wiarę 275
Apokalipsa świętego Jana 277
Wstęp 277
Prolog 278
Widzenie wstępne świętego Jana 278
Listy do siedmiu Kościołów 280
List do Kościoła w Efeziee280
List do Kościoła w Smyrnie 281
List do Kościoła w Pergamonie 281
List do Kościoła w Tiatyrze 283
List do Kościoła w Sardem 284
List do Kościoła w Filadelfii 285
List do Kościoła w Laodycei 286
Wizje prorocze zwiastujące wielki dzień gniewu Bożego 287
Wizja nieba 288
Wizja zapieczętowanej księgi 290
Wizja Baranka 290
Wizja czterech jeźdźców 292
Wizja pieczętowania Bożych sług 293
Wizja triumfu wybranych 294
Wizja złamania ostatniej pieczęci z zapieczętowanej księgi 295
Wizja siedmiu trąb 296
Wizje prorocze zapowiadające losy Kościoła 301
Niewiasta i Smok 301
Wizja Smoka oddającego władzę Bestii 303
Wizja drugiej Bestii, czyli Fałszywego Proroka 305
Wizja orszaku Baranka na górze Syjon 306
Wizja żniwa jako czasu Sądu Ostatecznego 306
Hymn Mojżesza i Baranka 308
Siedem czasz i siedem plag 308
Wielki Babilon – symbol ziemskiej potęgi wrogiej Bogu 310
Niebiańskie Alleluja 313
Zwycięstwo nad Bestią i Fałszywym Prorokiem 314
Tysiącletnie królestwo w pokoju Chrystusowym 315
Wizja Sądu Ostatecznego 316
Niebiańskie Jeruzalem 317
Bibliografia 322
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.