Dodano produkt do koszyka

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

ebook

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Marek Jan Wasiński

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 29.95 zł 27.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Afrykański system ochrony praw człowieka był dotąd w sferze nauki polskiej obszarem intuicyjnych ocen, stereotypowych poglądów i uogólneń. Unikatowa książka dr. Marka Jana Wasińskiego wypełnia tę lukę. Postawione w niej tezy są oryginalne, często także na tle nauki europejskiej i światowej. Logiczne, przekonujące, a ponadto jasno zaprezentowane i łatwe do zrozumienia wnioski zostały sformułowane na podstawie solidnie przeprowadzonych badań. Ze względu na zakres i charakter podjętych analiz publikacja jest bezkonkurencyjna.
Na podstawie recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza

Tytuł
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów
Podtytuł
Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka
Autor
Marek Jan Wasiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-8088-872-2
Rok wydania
2017 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
396
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15
Od autora 19
Wprowadzenie. Odkrywanie Afryki 21

Część Pierwsza. Na drodze do Nairobi. Geneza Karty Afrykańskiej 31
I. Uwagi wstępne 31
II. Na początku drogi. Warunki początkowe 33
II.1. Rola państw afrykańskich w tworzeniu podstaw uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka 33
II.2. Dziedzictwo kolonializmu 41
III. Pierwsze kroki. Inicjatywy MKP (1961–1978) 44
III.1. Rachunek otwarcia. W poszukiwaniu praworządności 44
III.2. Antecedencje Karty Afrykańskiej w debacie naukowej 47
III.2.1. Afrykańska Konferencja na temat rządów prawa (Lagos, 1961) 47
III.2.2. Konferencja Frankofońskich Prawników Afrykańskich (Dakar, 1967) 49
III.2.3. Kolokwium na temat praw człowieka oraz rozwoju ekonomicznego w państwach Afryki frankofońskiej (Butare, 1978) 50
III.2.4. Kolokwium na temat praw człowieka i rozwoju ekonomicznego (Dakar, 1978) 52
IV. Koncepcja afrykańskiego reżimu międzynarodowej ochrony praw człowieka w działaniach ONZ (1966–1973) 53
IV.1. Seminarium o prawach człowieka w państwach rozwijających się (Dakar, 1966) 55
IV.2. Raport Forshella (1968) 56
IV.3. Seminarium nt. regionalnej komisji praw człowieka w Afryce (Kair, 1969) 57
IV.4. Konferencja prawników afrykańskich na temat sytuacji jednostki w procesie prawnym (Addis Abeba, 1971) 59
IV.5. Seminarium nt. promocji praw człowieka w Afryce (Dar es Salaam, 1973) 60
V. Prace nad Kartą Afrykańską na forum OJA (1979–1981) 62
V.1. Geopolityczne przyczyny zainicjowania procesu prawotwórczego 62
V.1.1. Przewartościowanie zasady nieinterwencji w przestrzeni afrykańskiej 63
V.1.2. Naruszenia praw człowieka w Afryce w debacie na forum ONZ 64
V.1.3. Ekonomiczne implikacje naruszeń praw człowieka w Afryce 68
V.1.4. Znaczenie poszanowania praw człowieka dla społecznej legitymizacji władzy 70
V.2. Szczyt OJA w Monrowii oraz Propozycja z Monrowii (1979) 72
V.3. Travaux préparatoires 75
V.3.1. Spotkanie ekspertów w Dakarze (listopad–grudzień 1979) 75
V.3.1.1. Projekt M’baye 77
V.3.1.2. Projekt Dakarski 78
V.3.2. Pierwsza konferencja ministerialna OJA w Bandżulu (czerwiec 1980) 80
V.3.3. Druga konferencja ministerialna OJA w Bandżulu (styczeń 1981) 81
V.3.4. Spotkanie Rady Ministrów OJA w Nairobi (czerwiec 1981) 82
V.3.5. Zgromadzenie Głów Państw i Rządów OJA (czerwiec 1981, Nairobi) 83
V.3.6. U kresu drogi. Wejście w życie Karty Afrykańskiej 83

Część Druga. Karta Afrykańska jako traktat 85
I. Podstawowe parametry Karty Afrykańskiej 85
I.1. Struktura dokumentu 85
I.2. Natura i charakter zobowiązań wynikających z Karty 86
I.2.1. Karta Afrykańska jako traktat 86
I.2.2. Charakter zobowiązań wynikających z Karty Afrykańskiej 87
I.3. Protokoły dodatkowe 87
I.4. Cechy charakterystyczne Karty Afrykańskiej 88
II. Obowiązywanie w wymiarze przestrzennym 92
II.1. Terytorialne obowiązywanie traktatu. Uwagi wprowadzające 92
II.2. Sprawowanie jurysdykcji jako warunek odpowiedzialności za naruszenie Karty 93
II.3. Obowiązywanie ekstraterytorialne 97
III. Obowiązywanie w wymiarze temporalnym 104
III.1. Początek obowiązywania. Zagadnienie, tzw. naruszenia ciągłego 104
III.2. Dopuszczalność wypowiedzenia Karty 106
IV. Obowiązywanie w wymiarze podmiotowym 108
V. Mechanizmy wprowadzania zmian reżimu traktatowego 108
V.1. Poprawki 109
V.2. Protokoły i specjalne porozumienia 110
V.3. Dopuszczalność składania zastrzeżeń 110
VI. Dopuszczalność ograniczania przez państwo gwarantowanych praw 115
VI.1. Limitacja praw człowieka 116
VI.1.1. Clawback clauses (klauzule zgodności z prawem) 117
VI.1.2. Klauzule szczegółowe niezaliczane do clawback clauses 122
VI.1.3. Generalna klauzula limitacyjna 122
VI.1.4. Limitacja w praktyce stosowania Karty Afrykańskiej. Interpretacja holistyczna 123
VI.2. Derogacja praw człowieka 127
VII. Karta Afrykańska w krajowych porządkach prawnych 132
VII.1. Regulacje konstytucyjne wyznaczające miejsce Karty w systemach prawa krajowego państw afrykańskich 133
VII.1.1. Rozwiązania dualistyczne 135
VII.1.2. Rozwiązania monistyczne 135
VII.2. Orzecznictwo sądów krajowych 136
VII.2.1. Państwa systemu dualistycznego 138
VII.2.1.1. Bezpośrednie stosowanie traktatu 138
VII.2.1.2. Pośrednie stosowanie traktatu 143
VII.2.2. Państwa systemu monistycznego 147
VII.2.2.1. Bezpośrednie stosowanie traktatu 148
VII.2.2.2. Pośrednie stosowanie traktatu 149
VII.2.2.3. Wnioski 149
VIII. Mechanizmy ochrony gwarantowanych praw w ramach systemu afrykańskiego 153

Część Trzecia. Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów 159
I. Ogólne omówienie 159
II. Podstawowe zagadnienia organizacyjne 160
II.1. Kluczowe akty prawne 160
II.2. Siedziba 161
II.3. Finansowanie 165
II.4. Skład 168
II.5. Struktura wewnętrzna 171
II.6. Sekretariat 172
II.7. Przebieg sesji 173
III. Funkcje w zakresie promocji praw człowieka 178
III.1. Badanie sprawozdań okresowych państw 179
III.1.1. Cel oraz terminy obowiązku sprawozdawczego 179
III.1.2. Zawartość sprawozdań 181
III.1.3. Postępowanie Komisji w przedmiocie badania przedłożonych sprawozdań 182
III.1.4. Kontynuacja dialogu między Komisją a państwem w okresie postsprawozdawczym 185
III.2. Mechanizmy specjalne 187
III.2.1. Specjalni sprawozdawcy 188
III.2.2. Komitety i Grupy robocze 194
III.2.3. Grupa studyjna 197
III.3. Wizyty promujące respektowanie praw człowieka 198
III.4. Przyjmowanie rezolucji 202
III.5. Inne aktywności promocyjne 206
IV. Funkcje w zakresie ochrony praw człowieka 208
IV.1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień indywidualnych 208
IV.1.1. Wprowadzenie 208
IV.1.2. Uwagi ogólne dotyczące postępowania w przedmiocie zawiadomień indywidualnych 211
IV.1.2.1. Niejawność postępowania 211
IV.1.2.2. Zasadnicza pisemność postępowania 213
IV.1.2.3. Podstawowe zagadnienia dowodowe 215
IV.1.2.4. Organizacja pracy Komisji 221
IV.1.2.5. Polubowne zakończenie sprawy 223
IV.1.2.6. Wycofanie zawiadomienia 228
IV.1.2.7. Zakończenie postępowania w związku z brakiem zainteresowania sprawą po stronie autora zawiadomienia 229
IV.1.2.8. Środki tymczasowe (provisional measures) 231
IV.1.2.9. Przypadki poważnych lub masowych naruszeń praw człowieka 236
IV.1.3. Etapy postępowania w przedmiocie zawiadomień indywidualnych 239
IV.1.3.1. Rejestracja zawiadomienia 240
IV.1.3.2. Przyjęcie zawiadomienia (seizure) 241
IV.1.3.3. Badanie dopuszczalności zawiadomienia 243
IV.1.3.4. Kontrola rozstrzygnięcia o niedopuszczalności zawiadomienia 272
IV.1.3.5. Rozstrzygnięcie co do przedmiotu zawiadomienia 274
IV.1.3.6. Problem respektowania orzeczeń Komisji – postępowanie po rozstrzygnięciu co do przedmiotu 291
IV.2. Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień państwowych 298
IV.3. Organizowanie misji ochronnych 301
IV.3.1. Wizyty on-site 302
IV.3.2. Misje fact-finding 304
V. Funkcje związane z interpretacją Karty Afrykańskiej 305

Część Czwarta. Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów 311
I. Geneza instytucji 311
II. Podstawowe zagadnienia organizacyjne 315
III. Jurysdykcja Trybunału 319
III.1. Jurysdykcja sporna 319
III.1.1. Właściwość ratione personae 320
III.1.1.1. Skargi indywidualne 320
III.1.1.2. Skargi Komisji, państw oraz rządowych organizacji międzynarodowych 321
III.1.2. Właściwość ratione materiae 324
III.1.3. Właściwość ratione temporis oraz właściwość ratione loci 327
III.1.4. Postępowanie w sprawach spornych 328
III.1.5. Orzeczenia w sprawach spornych 329
III.1.6. Polubowne zakończenie postępowania 332
III.1.7. Środki zabezpieczające (interim measures) 333
III.2. Jurysdykcja doradcza 335
IV. Aktywności autopromocyjne 339
V. Stosunki między Trybunałem a Komisją. Zasady współpracy oraz przepływ spraw 342
V.1. Postępowanie w sprawie, w której skarga została złożona bezpośrednio do Trybunału 344
V.2. Postępowanie w sprawie, w której zawiadomienie wpłynęło do Komisji 346

Zakończenie 351

Źródła 357
I. Traktaty 357
II. Ważniejsze dokumenty i sprawozdania 358
III. Orzecznictwo 364
IV. Zbiory źródeł 380

Bibliografia 381

The African Charter on Human and Peoples’ Rights. The Normative Pillar of the African Regional Human Rights System 393

Od redakcji 395
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.