Dodano produkt do koszyka

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

ebook

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Alicja Adamczak

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 169.00 zł 152.00 brutto

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Tytuł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Autor
Alicja Adamczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-579-1
Seria
Księgi Jubileuszowe
Rok wydania
2018
Liczba stron
1840
Format
pdf
Spis treści
dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 5
Listy gratulacyjne
List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 9
List Francisa Gurry’ego, Dyrektora Generalnego World Intellectual Property Organization (WIPO) 11
List Benoit Battistellego, Prezesa European Patent Office 13
List Antonia Campinosa, Dyrektora Wykonawczego European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 15
Prezesi Urzędu Patentowego 1919–2018
Część pierwsza
Historia własności przemysłowej
Sto lat w cieniu patentu – ochrona wzorów użytkowych w Polsce
Marcin Balicki 25
Nasi słynni wynalazcy i odkrywcy Polsce i światu
Marek Borucki 41
Wspólna historia systemów radiowych i patentowych w Polsce
Marek Bury 59
Czego nauczyć się możemy od Eugeniusza Kwiatkowskiego?
Marian Marek Drozdowski 84
Polska technika lotnicza 1918–2018
Andrzej Glass 98
Gmach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przy al. Niepodległości w Warszawie oraz pozostałe siedziby
Renata Jóźwik 132
Pierwszeństwo z wystawienia na krajowej wystawie publicznej w polskim prawie własności przemysłowej
Marian Kępiński , Jakub Kępiński 147
Ignacy Mościcki – wynalazca i polityk
Halina Lichocka 167
Zanim powstał Urząd Patentowy RP – dyskusja wokół ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej w latach 1917–1918
Sławomir Łotysz 194
Powojenne lata Eugeniusza Kwiatkowskiego we wspomnieniach wnuczki
Julita Maciejewicz‑Ryś 210
Słów kilka na temat dziejów lotnictwa polskiego na tle krajowych przemian technologicznych w II RP
Edward Malak 217
Brytyjskie patenty Polaków w okresie wielkiej emigracji (1832–1870)
Bolesław Orłowski 242
Działalność Urzędu Patentowego RP w okresie międzywojennym
Katarzyna Ossowska 269
Historia rozwoju techniki wojskowej w latach 1914–1918
Janusz Rybiński 284
Polscy projektanci wzornictwa wczoraj i dziś (Moi Mistrzowie – sylwetki wybranych postaci)
Michał Stefanowski 301
Nowatorskie koncepcje techniczne w konstrukcjach cywilnych pojazdów mechanicznych w Polsce w latach 1918–1939 (wybór)
Jan Tarczyński 308
Część druga
Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej
Status dobra osobistego w znaku towarowym – problem odrębności dóbr
Joanna Błeszyńska‑Wysocka 325
Dokumenty urzędowe i ich tłumaczenia w świetle prawa autorskiego
Jan Błeszyński 338
Druk 3D i jego wpływ na prawa własności przemysłowej
Lavinia Brancusi 355
Prawo do wynagrodzenia twórcy projektu wynalazczego – aspekt intertemporalny
Monika Czajkowska‑Dąbrowska 376
Prawnokarna ochrona prawa majątkowego do znaku towarowego
Elżbieta Czarny‑Drożdżejko 390
Wzory (użytkowe oraz przemysłowe) i utwory – kilka uwag o przedmiocie ochrony
Krzysztof Czub 414
Ochrona prawna odmian roślin w Polsce
Edward S. Gacek, Alicja Rutkowska‑Łoś 436
Źródła prawa do wynagrodzenia za projekty wynalazcze
Gabriela Jyż 448
Wyczerpanie praw do znaku towarowego. Ingerencja w towar a naruszenie praw do znaku towarowego
Mariusz Kondrat 466
Ochrona prawna nowości w obszarze rolnictwa i żywności. Wybrane zagadnienia
Małgorzata Korzycka 474
Przywrócenie terminu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP
Magdalena Kotulska 490
Prawa wyłączne własności przemysłowej wniesione do spółki handlowej tytułem wkładu jako przedmiot zaspokojenia wierzytelności wierzyciela jej uczestnika – wybrane uwagi materialnoprawne de lege lata i de lege ferenda
Grzegorz Kozieł 510
Globalizacja prawa patentowego i jej wpływ na prawo krajowe na przykładzie Polski na tle porównawczym
Magdalena Krekora 530
Ochrona symboli o charakterze państwowym na podstawie art. 6 ter Konwencji paryskiej a sprawa polska
Michał Kruk 549
Rola i efekty działań Urzędu Patentowego RP w kształtowaniu ochrony karnoprawnej praw własności przemysłowej w Polsce
Dariusz Kuberski 574
Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego
Andrzej Matlak 595
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej
Dawid Miąsik 609
Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej – modyfikująca rola doktryny i orzecznictwa
Małgorzata Modrzejewska 623
Szampan a kwestia smaku. Kilka uwag o chronionych nazwach pochodzenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 20.12.2017 r. w sprawie C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Monika Namysłowska 642
Wybrane problemy harmonizacji prawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa na tle unijnej dyrektywy know-how
Igor B. Nestoruk 657
Reforma prawa patentowego w Unii Europejskiej: jednolity patent – jednolite SPC?
Justyna Ożegalska‑Trybalska 677
Moralne prawo własności prywatnej
Wit Pasierbek SJ 700
Sądy ochrony własności intelektualnej
Beata Piwowarska 710
Wnioski o zabezpieczenie dowodów i zabezpieczenie roszczeń oraz o udzielenie informacji w prawie własności intelektualnej – potrzeba nowelizacji
Paweł Podrecki 716
Egzekwowanie praw własności intelektualnej przez polską administrację celną
Piotr Pogorzelski 740
Kilka uwag w sprawie niezarejestrowanych znaków towarowych
Urszula Promińska 756
Rzecznik patentowy – zawód przyszłości z ciekawą historią
Dorota Rzążewska 771
Wtórna zdolność odróżniająca jako przeszkoda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.
Joanna Sieńczyło‑Chlabicz 776
Wpływ prejudycjalnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości na krajowe prawo znaków towarowych na przykładzie znaków renomowanych
Joanna Sitko 791
Uzasadniona przyczyna używania znaku jako negatywna przesłanka naruszenia renomowanego znaku towarowego
Ewa Skrzydło‑Tefelska 816
Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych
Ryszard Skubisz 831
Patent – prawa wyłączne i ich ograniczenia
Stanisław Sołtysiński, Aurelia Nowicka 854
Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych
Sybilla Stanisławska‑Kloc 897
O potrzebie nowego modelu postępowania o unieważnienie patentu
Krystyna Szczepanowska‑Kozłowska 930
Czy nie lepiej, żeby było tak, jak było? Refleksja o prawnej ochronie wzorów przemysłowych
Jerzy Szczotka 948
Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie – Prawo własności przemysłowej?
Agnieszka Sztoldman 976
Na pograniczu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego (przedmioty niematerialne, które podlegają ochronie równocześnie w świetle prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego)
Piotr Ślęzak 986
Naruszenie jednolitych unijnych praw własności przemysłowej w prawie prywatnym międzynarodowym w świetle najnowszego orzecznictwa
Marek Świerczyński 999
O zasadności dotychczasowej krytyki roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej i o propozycjach jego zmian
Tomasz Targosz 1016
W ekosystemie ochrony własności intelektualnej
Anna Tischner 1071
Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) – domniemanie czy jego brak?
Marcin Trzebiatowski 1086
Biotechnologie to klucz do przyszłości i kłopot dla legislatorów
Tomasz Twardowski 1100
Unijny znak certyfikujący – charakterystyka ogólna
Kinga Wernicka 1112
Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym Unii Europejskiej przed sądem polskim
Jacek Widło 1127
Krótka historia zmian będących rezultatem reformy legislacyjnej prawa znaków towarowych w UE a wymóg przedstawialności oznaczenia
Elżbieta Wojcieszko‑Głuszko 1144
O bezczynności organu i przewlekłości postępowania administracyjnego
Andrzej Wróbel 1157
„Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię
Helena Żakowska‑Henzler 1167
Wtórna zdolność odróżniająca unijnego znaku towarowego – aspekty terytorialne
Łukasz Żelechowski 1190
Część trzecia
Zarządzanie własnością przemysłową
Promocja ochrony własności intelektualnej wśród studentów szkół wyższych
Stanisław Adamczak, Bożena Kaczmarska 1217
Ochrona własności intelektualnej fundamentem nowoczesnego państwa
Andrzej Arendarski 1236
Przedsiębiorstwa patentujące i ich znaczenie w tworzeniu struktur wiedzy w Polsce
Tadeusz Baczko 1238
Innowacyjność
Jerzy Bralczyk 1266
Prawo instytucji naukowej do materiału naukowego zawartego w pracowniczym utworze naukowym
Julia Chlebny 1268
Sprostać naturze. Wywiad z Lechosławem Franciszkiem Ciupikiem 1292
Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
Aldona Małgorzata Dereń, Jan Skonieczny 1301
„Piękno jest wartością gospodarczą”
Bożena Gargas 1320
Naśladownictwo w modzie
Katarzyna Grzybczyk, Karolina Rybak 1331
Patent na życie, czyli z patentem przez życie
Jacek Guliński 1352
Komercjalizacja innowacyjnych technologii wyzwaniem dla współczesnych menedżerów i warunkiem przetrwania przedsiębiorstw (sustainability)
Irena K. Hejduk 1364
Pozycja prawna stron umowy franczyzy (franczyzowej, franchisingowej)
Wojciech J. Katner, Przemysław Katner 1382
Rola indywidualnych wynalazców w polskim systemie innowacji
Krzysztof Klincewicz 1401
Trzeba przekraczać granice wiedzy, by być wynalazcą i innowatorem
Krzysztof Kluszczyński 1426
Sztuczna inteligencja i własność intelektualna
Ryszard Markiewicz 1434
Prawne aspekty zarządzania własnością przemysłową w polskiej gospodarce
Adrian Niewęgłowski 1459
Wartościowanie i wycena własności intelektualnej
Perspektywa ekonomicznej analizy prawa
Artur Nowak‑Far 1473
Chronić nie chronić? Czyli o tajemnicy przedsiębiorstwa kilka uwag
Ewa Nowińska 1493
Licencje przymusowe na korzystanie z wynalazków farmaceutycznych
Żaneta Pacud 1508
Funkcje i zakres pojęcia komercjalizacji wyników badań naukowych
Marek Salamonowicz 1523
Kilka uwag o znaczeniu gospodarczym systemu patentowego
Tomasz Sieniow 1536
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Michał Szota 1551
Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa a ochrona własności intelektualnej
Teresa Taranko 1565
Targi wzorów
Przemysław Trawa 1583
Polskie uniwersytety – ku kreatywności i innowacyjności
Marzenna Anna Weresa, Magdalena Marczewska 1586
Statystyka patentowa w badaniach ekonomicznych
Rafał Wisła 1613
Przemysły kreatywne i ich rola we współczesnej gospodarce
Katarzyna Żukrowska 1628
Wkładka: kolorowe zdjęcia do artykułów
Gmach Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przy al. Niepodległości w Warszawie oraz pozostałe siedziby
Renata Jóźwik I
Ochrona symboli o charakterze państwowym na podstawie art. 6 ter Konwencji paryskiej a sprawa polska
Michał Kruk VI
Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych
Sybilla Stanisławska‑Kloc IX
Naśladownictwo w modzie
Katarzyna Grzybczyk, Karolina Rybak XII
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Michał Szota XIII
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

CAFE KSIĘGARNIA TAJNE KOMPLETY
Przejście Garncarskie 2
Wrocław 50-107
(71) 714-23-80 pn-sb: 11.00-20.00 nd: 12.00-18.00
tajnekomplety@fundacja-karpowicz.org

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.